Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 8. Խթանել կայացած, ներառական և կայուն տնտեսական աճ, լիարժեք և արտադրողական զբաղվածություն և արժանապատիվ աշխատանք բոլորի համար


Ցուցանիշ 8.10.1 Առևտրային բանկերի մասնաճյուղերի և բանկոմատների թիվը 100 000 մեծահասակի հաշվով

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - - ՀՀ կենտրոնական բանկ