Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 8. Խթանել կայացած, ներառական և կայուն տնտեսական աճ, լիարժեք և արտադրողական զբաղվածություն և արժանապատիվ աշխատանք բոլորի համար


Ցուցանիշ 8.10.2 Բանկում կամ այլ ֆինանսական հաստատությունում կամ բջջային դրամական ծառայություն մատուցողի մոտ հաշիվ ունեցող չափահասների (15 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի) համամասնությունը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 20 - - Արմստատ, ԺԱՀ
տղամարդ % 20.7 - - Արմստատ, ԺԱՀ
կին % 19.3 - - Արմստատ, ԺԱՀ