Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 8. Խթանել կայացած, ներառական և կայուն տնտեսական աճ, լիարժեք և արտադրողական զբաղվածություն և արժանապատիվ աշխատանք բոլորի համար


Ցուցանիշ 8.3.1 Ոչ ֆորմալ զբաղվածության մասնաբաժինը ոչ գյուղատնտեսական զբաղվածության մեջ՝ ըստ սեռի

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 17.9 18.1 18.3 Արմստատ, ԱԸՀ
տղամարդ % 23.1 22 21.9 Արմստատ, ԱԸՀ
կին % 11.3 13.3 13.9 Արմստատ, ԱԸՀ