Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 8. Խթանել կայացած, ներառական և կայուն տնտեսական աճ, լիարժեք և արտադրողական զբաղվածություն և արժանապատիվ աշխատանք բոլորի համար


Ցուցանիշ 8.4.1 Պաշարների սպառման ցուցանիշը, ըստ մեկ շնչի, ըստ ՀՆԱ-ի

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - - Արմստատ