Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 8. Խթանել կայացած, ներառական և կայուն տնտեսական աճ, լիարժեք և արտադրողական զբաղվածություն և արժանապատիվ աշխատանք բոլորի համար


Ցուցանիշ 8.4.2 Պաշարների ներքին սպառումը, ըստ մեկ շնչի, ըստ ՀՆԱ-ի

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
նյութական սպառումը մլն. դրամ 3915973 3892686.4 4271678.8 Արմստատ
մեկ շնչի հաշվով ներքին նյութական սպառումը դրամ 1303326 1300901 1433738 Արմստատ
ՀՆԱ-ի հաշվով ներքին նյութական սպառումը % 77.6 76.8 76.7 Արմստատ