Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 8. Խթանել կայացած, ներառական և կայուն տնտեսական աճ, լիարժեք և արտադրողական զբաղվածություն և արժանապատիվ աշխատանք բոլորի համար


Ցուցանիշ 8.5.1.ա Միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ սեռի

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը դրամ 171615 174445 177817 Արմստատ, կազմակերպություններից ստացված վիճակագրական տեղեկատվություն
տղամարդ դրամ 203657 209271 211720 Արմստատ, կազմակերպություններից ստացված վիճակագրական տեղեկատվություն
կին դրամ 135492 138901 143016 Արմստատ, կազմակերպություններից ստացված վիճակագրական տեղեկատվություն