Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 8. Խթանել կայացած, ներառական և կայուն տնտեսական աճ, լիարժեք և արտադրողական զբաղվածություն և արժանապատիվ աշխատանք բոլորի համար


Ցուցանիշ 8.5.2 Գործազրկության մակարդակն ըստ սեռի, տարիքային խմբի և հաշմանդամություն ունենալու հանգամանքի

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը, 15-75 տարեկան % 18.5 18 17.8 Արմստատ
տղամարդ, 15-75 տարեկան % 17.6 18.1 18 Արմստատ
կին, 15-75 տարեկան % 19.5 17.8 17.5 Արմստատ
քաղաք, 15-75 տարեկան % 27 26.8 25.4 Արմստատ
գյուղ, 15-75 տարեկան % 6.7 5.7 7.4 Արմստատ
ընդամենը, 15-24 տարեկան % 32.5 36.6 38.4 Արմստատ
տղամարդ, 15-24 տարեկան % 28.6 29.8 33.1 Արմստատ
կին, 15-24 տարեկան % 37.2 46 45 Արմստատ
քաղաք, 15-24 տարեկան % 42.5 50.1 48.8 Արմստատ
գյուղ, 15-24 տարեկան % 18.9 19.5 22.2 Արմստատ
հաշմանդամություն ունեցող % 15.7 18.9 14.1 Արմստատ