Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 8. Խթանել կայացած, ներառական և կայուն տնտեսական աճ, լիարժեք և արտադրողական զբաղվածություն և արժանապատիվ աշխատանք բոլորի համար


Ցուցանիշ 8.6.1 Կրթություն կամ ուսուցում չստացող, զբաղվածություն չունեցող երիտասարդների (15-24 տարեկան) համամասնությունը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 27.5 28.5 28.7 Արմստատ, ԱԸՀ
ընդամենը, 15-29 տարեկան % 34.5 34.6 34.6 Արմստատ, ԱԸՀ
տղամարդ, 15-29 տարեկան % 23.5 22.7 23.4 Արմստատ, ԱԸՀ
կին, 15-29 տարեկան % 44.6 46.5 45.9 Արմստատ, ԱԸՀ
քաղաք, 15-29 տարեկան % 36.1 35.7 35.9 Արմստատ, ԱԸՀ
գյուղ, 15-29 տարեկան % 32.2 32.9 32.7 Արմստատ, ԱԸՀ
ընդամենը, 15-19 տարեկան % 13.1 14.2 15.6 Արմստատ, ԱԸՀ
տղամարդ, 15-19 տարեկան % 9.8 11.3 12 Արմստատ, ԱԸՀ
կին, 15-19 տարեկան % 16.6 17.7 20.2 Արմստատ, ԱԸՀ
քաղաք, 15-19 տարեկան % 14 13.4 14.8 Արմստատ, ԱԸՀ
գյուղ, 15-19 տարեկան % 12 15.1 16.4 Արմստատ, ԱԸՀ
ընդամենը, 20-24 տարեկան % 39.5 40.9 40.3 Արմստատ, ԱԸՀ
տղամարդ, 20-24 տարեկան % 29.3 27.8 29.7 Արմստատ, ԱԸՀ
կին, 20-24 տարեկան % 48.4 52.7 50.1 Արմստատ, ԱԸՀ
քաղաք, 20-24 տարեկան % 38.8 41.2 40.2 Արմստատ, ԱԸՀ
գյուղ, 20-24 տարեկան % 40.4 40.5 40.4 Արմստատ, ԱԸՀ
ընդամենը, 15-24 տարեկան % 27.5 28.5 28.7 Արմստատ, ԱԸՀ
տղամարդ, 15-24 տարեկան % 20 19.5 20.7 Արմստատ, ԱԸՀ
կին, 15-24 տարեկան % 34.8 37.8 37.5 Արմստատ, ԱԸՀ
քաղաք, 15-24 տարեկան % 27.7 28.6 29.3 Արմստատ, ԱԸՀ
գյուղ, 15-24 տարեկան % 27.3 28.3 28.1 Արմստատ, ԱԸՀ
ընդամենը, 25-29 տարեկան % 46.7 45.1 44.5 Արմստատ, ԱԸՀ
տղամարդ, 25-29 տարեկան % 30.1 28.5 28.4 Արմստատ, ԱԸՀ
կին, 25-29 տարեկան % 60.8 60.4 59.1 Արմստատ, ԱԸՀ
քաղաք, 25-29 տարեկան % 49.6 46.2 46.1 Արմստատ, ԱԸՀ
գյուղ, 25-29 տարեկան % 42 42.8 42 Արմստատ, ԱԸՀ