Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 8. Խթանել կայացած, ներառական և կայուն տնտեսական աճ, լիարժեք և արտադրողական զբաղվածություն և արժանապատիվ աշխատանք բոլորի համար


Ցուցանիշ 8.7.1 Երեխայի աշխատանքում ներգրավված 5-17 տարեկան երեխաների համամասնությունը և թիվն ըստ սեռի և տարիքի

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը թվաքանակը 39311.4 - - Արմստատ, Երեխայի աշխատանքի ազգային հետազոտություն, 2015
ընդամենը % 8.7 - - Արմստատ, Երեխայի աշխատանքի ազգային հետազոտություն, 2015
տղա թվաքանակը 27300 - - Արմստատ, Երեխայի աշխատանքի ազգային հետազոտություն, 2015
աղջիկ թվաքանակը 12000 - - Արմստատ, Երեխայի աշխատանքի ազգային հետազոտություն, 2015
5-11 տարեկան թվաքանակը 11200 - - Արմստատ, Երեխայի աշխատանքի ազգային հետազոտություն, 2015
12-15 տարեկան թվաքանակը 14000 - - Արմստատ, Երեխայի աշխատանքի ազգային հետազոտություն, 2015
16-17 տարեկան թվաքանակը 14100 - - Արմստատ, Երեխայի աշխատանքի ազգային հետազոտություն, 2015