Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 8. Խթանել կայացած, ներառական և կայուն տնտեսական աճ, լիարժեք և արտադրողական զբաղվածություն և արժանապատիվ աշխատանք բոլորի համար


Ցուցանիշ 8.8.1 Մահացու և ոչ մահացու ելքով աշխատանքային վնասվածքների հաճախականության ցուցանիշն ըստ սեռի

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը մարդ 45 59 57 Արմստատ
տղամարդ մարդ 38 53 56 Արմստատ
կին մարդ 7 6 1 Արմստատ