Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ


Նպատակ 10. Կրճատել անհավասարությունը երկրներում և դրանց միջև

 
10.1.1 Տնային տնտեսությունների ծախսերի կամ մեկ շնչին ընկնող եկամտի աճի ցուցանիշները բնակչության ստորին 40 տոկոսի և ամբողջ բնակչության շրջանում
10.2.1 Եկամտի միջնարժեքի 50 տոկոսից ցածր սպառում ունեցող մարդկանց համամասնությունը՝ ըստ տարիքի, սեռի և հաշմանդամություն ունենալու հանգամանքի
10.3.1 Բնակչության համամասնությունը, որը հաղորդել է, որ նախորդ 12 ամսվա ընթացքում անձամբ իր նկատմամբ զգացել է խտրականություն կամ ենթարկվել է ոտնձգությունների, որոնք արգելվում են համաձայն մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի
10.4.1 ՀՆԱ-ի մեջ աշխատուժի բաժնեմասը, որը կազմված է աշխատավարձերից և սոցիալական պաշտպանության փոխանցումներից
10.5.1 Ֆինանսական կայունության ցուցանիշները
10.6.1 Միջազգային կազմակերպություններում զարգացող երկրներից անդամների և նրանց քվեարկելու իրավունքի համամասնությունը
10.7.1 Վարձու աշխատողի կրած հավաքագրման ծախքը որպես մեկնման երկրում վաստակած տարեկան եկամտի տոկոս
10.7.2 Երկրների թիվը, որոնք ունեն լավ կառավարվող միգրացիոն քաղաքականություն
      10.7.2.ա Վերադարձած միգրանտների %-ը, որոնք անցել են վճարովի աշխատանքի վերջին 7 օրերի ընթացքում
      10.7.2.բ Ապաստանի համար բավարարված անհատական դիմումների համամասնությունը
10.ա.1 Առավել թույլ զարգացած երկրներից և զարգացող երկրներից զրոյական սակագնով կատարված ներկրումների նկատմամբ կիրառված սակագնային տողերի համամասնությունը
10.բ.1 Զարգացմանն ուղղված միջոցների ընդհանուր հոսքերը՝ ըստ ընդունող և դոնոր երկրների և հոսքի տեսակի (օրինակ, զարգացմանն ուղղված պաշտոնական օգնություն, օտարերկրյա ուղղակի ներդրում և այլ հոսքեր)
10.գ.1 Դրամական փոխանցումների ծախքերը՝ արտահայտված որպես փոխանցված գումարի համամասնություն