Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ


Նպատակ 11. Քաղաքները և մարդկային բնակավայրերը դարձնել ներառական, դիմակայուն, անվտանգ և կայուն

 
11.1.1 Խարխուլ, վթարային բնակավայրերում կամ անհարմարավետ բնակարանային պայմաններում ապրող քաղաքային բնակչության համամասնությունը
11.2.1 Բնակչության համամասնությունը, որի համար հարմարավետ կերպով հասանելի է հասարակական տրանսպորտը՝ ըստ սեռի տարիքի և հաշմանդամություն ունենալու հանգամանքի
11.3.1 Հողերի օգտագործման և բնակչության աճի ցուցանիշների հարաբերակցությունը
11.3.2 Քաղաքների պլանավորման և կառավարման մեջ քաղաքացիական հասարակության ուղղակի մասնակցության կառուցվածք ունեցող քաղաքների համամասնությունը, որոնք գործում են կանոնավոր և ժողովրդավար ձևով
11.4.1 Մշակութային և բնական ժառանգության բոլոր օբյեկտների պահպանման ու պաշտպանության մեկ շնչին ընկնող ընդհանուր ծախսը (պետական և մասնավոր)՝ ըստ ժառանգության տեսակի (մշակութային, բնական, խառը և Համաշխարհային ժառանգության կենտրոնի նշումով), կառավարման մակարդակի (պետական, մարզային և տեղական/քաղաքային), ծախսերի տեսակի (գործառնական ծախսում/ներդրում) և մասնավոր ֆինանսավորման տեսակի (բնեղեն նվիրատվություններ, մասնավոր շահույթ չհետապնդող հատված և հովանավորչություն)
11.5.1 Աղետների պատճառով մահվան դեպքերի, անհետ կորածների և տուժածների թիվը 100 000 բնակչի հաշվով
      11.5.1.ա Աղետների պատճառով մահվան դեպքերի, ժամանակավորապես տարհանվածների տուժածների թիվը 100 000 բնակչի հաշվով ըստ աղետների տեսակի
11.5.2 Աղետների պատճառած տնտեսական ուղղակի վնասը կապված գլոբալ ՀՆԱ-ի հետ, ներառյալ աղետների պատճառած վնասը կարևորագույն ենթակառուցվածքներին, և հիմնական ծառայությունների խաթարումը
11.6.1 Կանոնավորապես հեռացվող և համարժեք կերպով վերջնակետում բեռնաթափվող քաղաքային կենցաղային կոշտ թափոնների համամասնությունը՝ քաղաքի գոյացրած ընդհանուր թափոնների համեմատ՝ ըստ քաղաքների
11.6.2 Մանր մասնիկավոր նյութերի տարեկան միջին մակարդակները (օրինակ, PM2.5 և PM10) քաղաքներում (կշռված ըստ բնակչության)
11.7.1 Քաղաքների կառուցապատված տարածքների միջին բաժնեմասը, որը հանրային օգտագործման նպատակով բաց տարածք է բոլորի համար՝ ըստ սեռի, տարիքի և հաշմանդամություն ունենալու հանգամանքի
11.7.2 Ֆիզիկական կամ սեռական ոտնձգությունների ենթարկված մարդկանց համամասնությունը՝ ըստ սեռի, տարիքի, հաշմանդամություն ունենալու հանգամանքի և բռնության կատարման վայրի՝ վերջին 12 ամսում
11.ա.1 Քաղաքներում բնակվող բնակչության համամասնությունը, որոնք իրականացնում են քաղաքային և տարածաշրջանային զարգացման պլաններ՝ ինտեգրելով բնակչության կանխատեսումները և ռեսուրսների կարիքները՝ ըստ քաղաքի չափի
11.բ.1 Տեղական կառավարությունների համամասնությունը, որոնք որդեգրում և իրականացնում են աղետների ռիսկի նվազեցման տեղական ռազմավարություն Աղետների ռիսկի նվազեցման 2015-2030 թթ. Սենդայի շրջանակին համահունչ
11.բ.2 Երկրների թիվը, որոնք ունեն ազգային և տեղական աղետների ռիսկի նվազեցման ռազմավարություններ
11.գ.1 Ֆինանսական աջակցության համամասնությունն առավել թույլ զարգացած երկրներին, որը հատկացված է տեղական շինանյութերի օգտագործմամբ կատարվող կայուն, դիմակայուն և ռեսուրսաարդյունավետ շենքերի կառուցմանն ու արդիականացմանը