Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ


Նպատակ 12. Ապահովել սպառման և արտադրության կայուն մոդելներ

 
12.1.1 Կայուն սպառման և արտադրության (ԿՍԱ) ազգային գործողությունների ծրագրեր ունեցող կամ իրենց ազգային քաղաքականություններում կայուն սպառումը և արտադրությունը որպես գերակայություն կամ թիրախ ընդգրկած երկրների թիվը
12.2.1 Պաշարների սպառման ցուցանիշը, նույնն ըստ մեկ շնչի, նույնն ըստ ՀՆԱ-ի
12.2.2 Պաշարների ներքին սպառումը, նույնն ըստ մեկ շնչի, նույնն ըստ ՀՆԱ-ի
12.3.1 Պարենի գլոբալ կորստի համաթիվ
      12.3.1.ա Պարենի կորուստ
12.4.1 Վտանգավոր և այլ քիմիական նյութերի և թափոնների վերաբերյալ միջազգային բազմակողմ բնապահպանական համաձայնագրերի կողմերի թիվը, որոնք կատարում են տեղեկությունների հաղորդման իրենց հանձնառություններն ու պարտավորությունները, ինչպես դա պահանջվում է յուրաքանչյուր համապատասխան համաձայնագրով
12.4.2 Վտանգավոր թափոնների գոյացումն ըստ մեկ շնչի և աղտազերծված թափոնների համամասնությունը՝ ըստ աղտազերծման տեսակի
12.5.1 Վերամշակման ազգային ցուցանիշը, վերամշակված նյութը տոննաներով​
12.6.1 Կայունության վերաբերյալ հաշվետվություններ հրապարակող ընկերությունների թիվը
12.7.1 Պետական գնումների կայուն քաղաքականություններ և գործողությունների ծրագրեր իրականացնող երկրների թիվը
12.8.1 Թե ինչ չափով են (i) գլոբալ քաղաքացիության կրթությունն ու (ii) կրթություն հանուն կայուն զարգացման առարկաները (ներառյալ կլիմայի փոփոխության մասին կրթությունը) ընդգրկված (մեյնսթրիմինգ) (ա) ազգային կրթության ռազմավարության, (բ) առարկայացանկի, (գ) ուսուցիչների վերապատրաստման, (դ) աշակերտների գնահատման մեջ
12.ա.1 Զարգացող երկրներին՝ հետազոտության և կայուն սպառման ու արտադրության մշակման, ինչպես նաև բնապահպանական առումով անվտանգ տեխնոլոգիաների համար տրամադրվող օժանդակության քանակը
12.բ.1 Կայուն տուրիզմի ռազմավարության կամ քաղաքականության և իրականացված գործողությունների ծրագրերի թիվը համաձայնեցված մշտադիտարկման ու գնահատման գործիքներով
12.գ.1 Հանածո վառելիքի սուբսիդիաների քանակը ՀՆԱ-ի մեկ միավորի հաշվով (արտադրություն և սպառում) և որպես հանածո վառելանյութերի վրա կատարված ազգային ընդհանուր ծախսերի համամասնությունը