Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ


Նպատակ 15. Պահպանել, վերականգնել և խթանել ցամաքային էկոհամակարգերի կայուն օգտագործումը, ապահովել անտառների կայուն կառավարումը, պայքարել անապատացման դեմ, դադարեցնել և շրջադարձել հողերի վատթարացումը, կասեցնել կենսաբազմազանության կորուստը

 
15.1.1 Անտառածածկ տարածքները՝ արտահայտված որպես ընդհանուր հողային տարածքների տոկոս
15.1.2 Ցամաքային և քաղցրահամ ջրի կենսաբազմազանության կարևոր տեղանքների համամասնությունը, որոնք ընդգրկված են պահպանվող տարածքներում՝ ըստ էկոհամակարգի տեսակի
15.2.1 Անտառների կայուն կառավարման առաջընթաց
15.3.1 Վատթարացած հողի համամասնությունը ընդհանուր հողային տարածքների նկատմամբ
15.4.1 Լեռների կենսաբազմազանության համար կարևոր տարածքների ներառվածությունը բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում
15.4.2 Լեռների կանաչ ծածկույթի համաթիվ
15.5.1 Կարմիր ցուցակի համաթիվ
      15.5.1.ա Վտանգված և պաշտպանված տեսակներ, ներառյալ ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված տեսակները/ՀՀ կենսաբազմազանության ներկայացվածություն
      15.5.1.ա.1 Հաշվառված ողնաշարավոր և անողնաշար կենդանիների տեսակներ, որից
      15.5.1.ա.2 Հաշվառված բարձրակարգ և ստորակարգ բույսերի տեսակներ, որից
15.6.1 Երկրների թիվը, որոնք ընդունել են օրենսդրական, վարչական և ռազմավարական շրջանակներ ապահովելու շահույթի ազնիվ և արդարացի բաշխում
15.7.1 Որսագողությամբ կամ ապօրինի ձևով վաճառված վայրի բնության նմուշների համամասնությունը
15.8.1 Օտար ինվազիվ տեսակների կանխման կամ վերահսկմանն առնչվող ազգային համապատասխան օրենսդրության ընդունման համամասնությունը
15.9.1 2011-2020 թթ. Կենսաբազմազանության ռազմավարական ծրագրի Աիչի կենսաբամազանության 2-րդ թիրախին համահունչ ստեղծված ազգային թիրախների առաջընթացը
15.ա.1 Զարգացմանն ուղղված պաշտոնական օգնություն և հանրային ծախսեր կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի պահպանման և կայուն օգտագործման համար
15.բ.1 Զարգացմանն ուղղված պաշտոնական օգնություն և հանրային ծախսեր կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի պահպանման և կայուն օգտագործման համար
15.գ.1 Որսագողությամբ կամ ապօրինի ձևով վաճառված վայրի բնության նմուշների համամասնությունը