Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ


Նպատակ 2. Վերացնել սովը, հասնել պարենային ապահովության ու բարելավված սնուցման, խթանել գյուղատնտեսության կայուն զարգացումը

 
2.1.1 Թերսնվածության տարածվածությունը
2.1.2 Չափավոր կամ սուր պարենային անապահովության տարածվածությունը բնակչության շրջանում՝ հիմնվելով Պարենային անապահովության գնահատման սանդղակի վրա
2.2.1 Թերաճության տարածվածություն (տարիք-հասակային հարաբերակցության գործակցի < -2 ստանդարտ շեղում Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) երեխայի աճի չափորոշիչների միջնարժեքից (մեդիան) մինչև 5 տարեկան երեխաների շրջանում
2.2.2 Թերսնուցման տարածվածություն (քաշ-հասակային հարաբերակցության գործակցի >+2 կամ <-2 ստանդարտ շեղում ԱՀԿ երեխայի աճի չափորոշիչների միջնարժեքից (մեդիան) մինչև 5 տարեկան երեխաների շրջանում՝ ըստ տեսակի (սուր թերսնուցում և գերքաշություն)
2.3.1 Մեկ աշխատանքի միավորին ընկնող արտադրության ծավալն ըստ գյուղատնտեսական / անասնապահական / անտառտնտեսության ձեռնարկությունների չափի դասերի
2.3.2 Փոքրածավալ մթերք արտադրողների միջին եկամուտն ըստ սեռի և տեղաբնիկ լինելու կարգավիճակի
2.4.1 Արդյունավետ ու կայուն գյուղատնտեսական գործելաձևեր կիրառող գյուղատնտեսական տարածքների համամասնությունը
2.5.1 Բուսական ու կենդանական գենետիկական պաշարների քանակը մթերված պարենային ու գյուղատնտեսական միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ պահուստային տարածքներում
2.5.2 Տեղական մշակաբույսերի համամասնությունը, որ դասակարգված է որպես վտանգի ենթակա, վտանգի ոչ ենթակա կամ անհետացման անհայտ աստիճանի վտանգի ենթակա
2.ա.1 Պետական ծախսումների գյուղատնտեսական կողմնորոշման համաթիվը
2.ա.2 Գյուղատնտեսությանն ուղղված պաշտոնական հոսքերի (զարգացմանն ուղղված պաշտոնական օգնությունն ու այլ պաշտոնական հոսքերը) ամբողջական գումարը
2.բ.1 Արտադրողի օժանդակության նախահաշիվը
2.գ.1 Պարենի գնի անկանոնությունների ցուցանիշը