Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ


Նպատակ 3. Ապահովել առողջ կյանք և խթանել բարեկեցություն բոլորի համար՝ անկախ տարիքից

 
3.1.1 Մայրական մահացության ցուցանիշը
      3.1.1.ա Մայրական մահերը 100 000 կենդանածնի հաշվով (միջին եռամյա ցուցանիշ)
3.1.2 Հմուտ բժշկական անձնակազմի կողմից ընդունվող ծնունդների համամասնությունը
3.2.1 Մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշը
3.2.2 Նորածնային մահացության ցուցանիշը
      3.2.2.ա Մանկական մահացության ցուցանիշը
3.3.1 Նոր ՄԻԱՎ վարակների թիվը 1 000 չվարակված բնակչի հաշվով ըստ սեռի, տարիքի և բնակչության հիմնական խմբերի
      3.3.1.ա Կրծքով չկերակրող ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մայրերից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման ցուցանիշ
      3.3.1.բ Իրենց կարգավիճակի մասին իմացող ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց տոկոսը
      3.3.1.գ Իրենց կարգավիճակի մասին իմացող ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց տոկոսը, որոնք ստանում են ՀՌՎ բուժում
      3.3.1.դ ՀՌՎ բուժում ստացող ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների տոկոսը, որոնք ունեն վիրուսային ծանրաբեռնվածության (ՎԾ) չհայտնաբերվող մակարդակ
3.3.2 Տուբերկուլյոզի 100 000 բնակչի հաշվով նոր դեպքերի թիվը մեկ տարվա ընթացքում
      3.3.2.ա Բազմադեղակայուն տուբերկուլյոզով հիավանդացության ցուցանիշ (100 000 բնակչի հաշվով)
3.3.3 Մալարիայի 1 000 բնակչի հաշվով նոր դեպքերի թիվը մեկ տարվա ընթացքում
      3.3.3.ա Մալարիայի տեղական դեպքերի թիվը մեկ տարվա ընթացքում
3.3.4 Հեպատիտ Բ-ով վարակման դեպքերի թիվը 100 000 բնակչի հաշվով
      3.3.4.ա 0-18 տարեկան սուր հեպատիտ Բ-ով հիվանդացությունը (100 000 բնակչի հաշվով)
      3.3.4.բ Հեպատիտ Բ-ով առանձին կամ համակցված բաղադրիչով 3 դեղաչափ պատվաստումներումների ընդգրկվածություն 95 և ավել ընդգծված բաղադրիչով
3.3.5 Անտեսված արևադարձային հիվանդությունների դեմ միջամտությունների կարիք ունեցող մարդկանց թիվը
      3.3.5.ա Լեյշմանիոզով հիվանդների թիվ
      3.3.5.բ Լեյշմանիոզից մահվան դեպքեր
3.4.1 Սրտանոթային հիվանդություններին, քաղցկեղին, շաքարային դիաբետին կամ շնչուղիների քրոնիկական հիվանդություններին վերագրվող մահացությունների թիվը
3.4.2 Ինքնասպանության հետևանքով մահացության ցուցանիշ
3.5.1 Թմրամիջոցների օգտագործման հետևանքով առաջացած խանգարումների բուժման միջամտությունների (դեղորայքային բուժում, սոցիալ-հոգեբանական, վերականգնողական և հետբուՀԺԱՀան խնամքի ծառայություններ) ընդգրկումը
      3.5.1.ա Թմրամոլության տառապող հիվանդների թիվը
3.5.2 Ալկոհոլի վնասաբեր օգտագործումը, որն ըստ ազգային համատեքստի սահմանված է որպես ալկոհոլի սպառում մեկ շնչի հաշվով (15 և ավելի բարձր տարիքի անձանց շրջանում) մեկ օրացուցային տարվա ընթացքում՝ մաքուր սպիրտի լիտրերով
      3.5.2.ա Տնային տնտեսությունների կողմից սպառված ալկոհոլային խմիչքի ծավալը
3.6.1 Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից մահացության թիվը
3.7.1 Վերարտադրողական տարիքի (15-49 տարեկան) կանանց համամասնությունը, որոնց ընտանիքի պլանավորման կարիքները բավարարվում են ժամանակակից մեթոդներով
3.7.2 Դեռահասների (10-14 տարեկան, 15-19 տարեկան) ծնելիությունը տվյալ տարիքային խմբի 1 000 կնոջ հաշվով
      3.7.2.ա Դեռահասների (15-17 տարեկան) ծնելիությունը տվյալ տարիքային խմբի 1 000 կնոջ հաշվով
3.8.1 Հիմնական առողջապահական ծառայությունների ընդգրկումը (հետագծող միջամտությունների հիման վրա սահմանված հիմնական ծառայությունների միջին ընդգրկումը ներառյալ վերարտադրողական, մայրական, նորածնի և մանկական առողջության, վարակիչ հիվանդությունների, ոչ վարակիչ հիվանդությունների ու ծառայության կարողունակությունն ու մատչելիությունը հանրության և բնակչության ամենախոցելի խավի համար)
      3.8.1.ա Որակավորված մասնագետի կողմից նախածննդյան հսկողության և խնամքի ապահովում
      3.8.1.բ Հղիության ընթացքում առնվազն մեկ ուլտրաձայնային հետազոտության իրականացում
      3.8.1.գ Ծննդաբերությունից հետո առաջին երկու օրվա ընթացքում մոր հետծննդյան ստուգում
      3.8.1.դ Ծննդաբերությունից հետո առաջին երկու օրվա ընթացքում նորածնի ստուգում
3.8.2 Բնակչության թիվը, որոնք ապահովագրված են կամ ընդգրկված են պետական առողջապահական համակարգում
3.9.1 Մահացության մակարդակը կապված կենցաղային և շրջակա միջավայրի աղտոտվածության հետ
      3.9.1ա Գրանցված սոցիալ-կենցաղային թունավորման դեպքերից զոհերի թվաքանակը
3.9.2 Աղտոտված ջրի, անապահով սանիտարական պայմանների ու հիգիենայի իսպառ բացակայության պատճառով մահացությունների թիվը (անապահով «Ջուր և սանիտարահիգիենիկ պայմաններ բոլորի համար» (WASH) ծառայություններին ենթարկված լինելը)
3.9.3 Ոչ դիտավորյալ թունավորումների պատճառով մահացության թիվը
3.ա.1 Ներկայումս ծխախոտի օգտագործման ըստ տարիքի ստանդարտացված տարածվածությունը 15 և բարձր տարիքի անձանց շրջանում
3.բ.1 Մատչելի դեղորայքի և պատվաստանյութերի կայուն հասանելիություն ունեցող բնակչության համամասնությունը
      3.բ.1.ա Պատվաստումներում ընգրվածության ցուցանիշ նպատակային քանակակազմերի շրջանում 1տ
      3.բ.1.բ Պատվաստումներում ընգրվածության ցուցանիշ նպատակային քանակակազմերի շրջանում 2տ
      3.բ.1.գ Պատվաստումներում ընգրվածության ցուցանիշ նպատակային քանակակազմերի շրջանում 7տ
3.բ.2 Բժշկական հետազոտությունների և հիմնական առողջապահական ոլորտներին տրամադրվող զարգացմանն ուղղված պաշտոնական ընդհանուր զուտ օգնությունը
3.բ.3 Բժշկական հաստատությունների մասնաբաժինը, որոնք մշտապես ունեն անհրաժեշտ և մատչելի դեղորայք
3.գ.1 Բուժաշխատողների խտություն և բաշխվածություն
      3.գ.1.ա 10 000 բնակչին ընկնող մասնագիտական գործունեություն իրականացնող մասնագետների թվաքանակի ցուցանիշ
3.դ.1 Միջազգային առողջապահական կանոնակարգի (IHR) նկատմամբ կարողություններն ու արտակարգ պատրաստվածությունը