Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ


Նպատակ 4. Ապահովել ներառական ու համապատասխան որակյալ կրթություն բոլորի համար և խթանել ողջ կյանքի ընթացքում ուսման հնարավորություններ

 
4.1.1 Երեխաների և երիտասարդների համամասնությունը՝ (ա) 2-րդ կամ 3-րդ դասարաններում, (բ) տարրական դպրոցն ավարտելիս, (գ) հիմնական դպրոցն ավարտելիս, ովքեր ձեռք են բերել առնվազն գիտելիքների նվազագույն մակարդակ (i) ընթերցանությունից և (ii) մաթեմատիկայից՝ ըստ սեռի
4.1.1.ա Երեխաների և երիտասարդների համամասնությունը 2-րդ կամ 3-րդ դասարաններում
4.1.1.բ Երեխաների մասնաբաժինը տարրական դպրոցն ավարտելիս, ովքեր ձեռք են բերել առնվազն գիտելիքների նվազագույն մակարդակ (i)ընթերցանությունից և (ii) մաթեմատիկայից
4.1.1.գ Երեխաների մասնաբաժինը հիմնական դպրոցն ավարտելիս, ովքեր ձեռք են բերել առնվազն գիտելիքների նվազագույն մակարդակ (i) ընթերցանությունից և (ii) մաթեմատիկայից
4.2.1 Մինչև 5 տարեկան երեխաների համամասնությունը, ովքեր զարգացման առումով ունեն առողջության, ուսումնառության և սոցիալ-հոգեբանական բարեկեցության բնականոն մակարդակ՝ ըստ սեռի
4.2.2 Կազմակերպված ուսումնառությանը մասնակցության թիվը (տարրական դպրոց ընդունվելու պաշտոնական տարիքից մեկ տարի առաջ)՝ ըստ սեռի
      4.2.2.ա 3-5 տարեկան երեխաների համախառն ընդգրկվածությունը նախադպրոցական հաստատություններում
4.3.1 Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթությանը և ուսուցմանը երիտասարդների և մեծահասակների մասնակցության ցուցանիշը նախորդ 12 ամիսներին՝ ըստ սեռի
      4.3.1.ա Հանրակրթությունում համախառն ընդգրկվածության ցուցանիշը
4.4.1 Տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) հմտությունների տիրապետող պատանիների և (կամ) մեծահասակների համամասնությունը ըստ հմտության տեսակի
      4.4.1.ա Հանրակրթական դպրոցների աշակեևտների թվաքանակը 1 համակարգչի հաշվով
4.5.1 Հավասարության համաթվեր (կին/տղամարդ, գյուղական/քաղաքային, ունևորության ստորին/վերին քվինտիլ և այլն, օրինակ, հաշմանդամության կարգավիճակ, տեղաբնիկ ժողովուրդներ և հակամարտություններից տուժածներ, երբ տվյալներ առկա լինեն) այս ցանկի բոլոր կրթական ցուցանիշների համար, որոնք հնարավոր է տարանջատել
      4.5.1.ա Սեռային հավասարության ցուցանիշ
4.6.1 Բնակչության տոկոսը տվյալ տարիքային խմբում, ովքեր ձեռք են բերել առնվազն որոշակի մակարդակի (ա) տառաճանաչության և (բ) թվաճանաչության գործուն հմտություններ՝ ըստ սեռի
      4.6.1.ա Բնակչության գրագիտության մակարդակը 10-24 տարիքային խմբում
4.7.1 Թե ինչ չափով են (i) գլոբալ քաղաքացիության կրթությունն ու (ii) կրթություն հանուն կայուն զարգացման առարկաները՝ ներառյալ սեռային հավասարության ու մարդու իրավունքների նեգծումը (մեյնսթրիմինգը) բոլոր մակարդակներում ընդգրկված (ա) ազգային կրթության ռազմավարության, (բ) առարկայացանկի, (գ) ուսուցիչների վերապատրաստման, (դ) աշակերտների գնահատման մեջ
4.ա.1 Դպրոցների համամասնությունը, որոնք ունեն. (ա) էլեկտրականություն, (բ) համացանց՝ մանկավարժական նպատակներով, (գ) համակարգիչներ՝ մանկավարժական նպատակներով, (դ) հարմարեցված ենթակառուցվածքներ և նյութեր հաշմանդամություն ունեցող աշակերտների համար, (ե) հիմնական խմելու ջուր, (զ) մեկ սեռի համար նախատեսված տարրական սանիտարահիգիենիկ հարմարություններ, (է) ձեռքերը լվանալու տարրական հարմարություններ (համաձայն «Ջուր և սանիտարահիգիենիկ պայմաններ բոլորի համար» ցուցանիշի սահմանումների)
4.բ.1 Զարգացմանն ուղղված պաշտոնական օգնության հոսքերի ծավալը կրթաթոշակների համար ըստ ոլորտների և ուսման տեսակի
4.գ.1 Ուսուցիչների համամասնությունը (ա) նախադպրոցական հիմնարկներում, (բ) տարրական, (գ) հիմնական, (դ) ավագ դպրոցի մակարդակում, ովքեր նախքան աշխատանքի անցնելը կամ աշխատելուն զուգահեռ ստացել են տվյալ երկրում համապատասխան մակարդակում դասավանդելու համար պահանջվող ուսուցչի առնվազն նվազագույն կազմակերպված կրթություն (օրինակ, մանկավարժական կրթություն)
      4.գ.1.ա Վերապատրատված ուսուցիչների մասնաբաժինը