Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ


Նպատակ 5. Հասնել գենդերային հավասարության և զորացնել բոլոր կանանց և աղջիկներին

 
5.1.1 Անկախ իրավական դաշտի առկայությունից, խթանել, կիրարկել և մշտադիտարկել սեռի հիմքով հավասարությունը և խտրականության բացառումը
5.2.1 Երբևէ զուգընկեր ունեցած 15 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի կանանց և աղջիկների համամասնությունը, ովքեր ենթարկվել են ֆիզիկական, սեռական կամ հոգեբանական բռնության ներկա կամ նախկին զուգընկերոջ կողմից վերջին 12 ամիսների ընթացքում, ըստ բռնության ձևի և ըստ տարիքի
5.2.2 15 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի կանանց և աղջիկների համամասնությունը, ովքեր ենթարկվել են սեռական բռնության զուգընկեր չհանդիսացող անձանց կողմից վերջին 12 ամիսների ընթացքում, ըստ տարիքային խմբի և բռնության կատարման վայրի
5.3.1 20-24 տարեկան կանանց համամասնությունը, ովքեր ամուսնացել են կամ սեռական կապի մեջ են գտնվել նախքան 15 տարեկան և նախքան 18 տարեկան դառնալը
5.3.2 15-49 տարեկան աղջիկների և կանանց համամասնությունը, ովքեր ենթարկվել են կանանց սեռական օրգանների խեղման կամ կտրման, ըստ տարիքի
5.4.1 Չվարձատրվող տնային և խնամքի աշխատանքի վրա ծախսված ժամանակի համամասնությունը ըստ սեռի, տարիքի և տեղի
5.5.1 Ազգային խորհրդարաններում և տեղական կառավարման մարմիններում կանանց զբաղեցրած տեղերի համամասնությունը
5.5.2 Ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող կանանց համամասնությունը
5.6.1 15-49 տարեկան կանանց համամասնությունը, ովքեր ինքնուրույն իրազեկված որոշումներ են կայացնում սեռական հարաբերությունների, հակաբեղմնավորիչների օգտագործման և վերարտադրողական առողջության պահպանման հարցերում
      5.6.1.ա Կանայք, որոնք ներկայում ամուսնացած են կամ միության մեջ են, ովքեր օգտագործում են ցանկացած տեսակի հակաբեղմնավորիչ միջոց, միայն կատարված է պայման 3 «Նա կարող է առողջապահության մասին որոշումներ կայացնել ինքնուրույն կամ համատեղ»
5.6.2 15-49 տարեկան կանանց համար սեռական և վերարտադրողական առողջության պահպանման, տեղեկատվության և կրթության հասանելիություն երաշխավորող օրենքներ և կանոնակարգեր ունեցող երկրների թիվը
5.ա.1 (ա) Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նկատմամբ սեփականության կամ ապահով իրավունքներ ունեցող մարդկանց համամասնությունը՝ ըստ սեռի, (բ) կանանց համամասնությունը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի սեփականատերերի կամ իրավակիրների մեջ՝ ըստ հողի տիրապետման պայմանների
      5.ա.1 (ա).ա Գյուղատնտեսական հողերի նկատմամբ սեփականության իրավունք ունեցող տնային տնտեսությունների տեսակարար կշիռը
      5.ա.1 (բ).ա.1 Գյուղատնտեսական կամ ոչ գյուղատնտեսական հողերի նկատմամբ սեփականության իրավունք (միայնակ, մեկ ուրիշի հետ համատեղ կամ միայնակ և մեկ ուրիշի հետ համատեղ) ունեցող 15-49 տարեկան կանանց մասնաբաժինը, որոնք ունեն սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ և նրանց անունը նշված է փաստաթղթում
      5.ա.1 (բ).ա.2 Գյուղատնտեսական կամ ոչ գյուղատնտեսական հողերի նկատմամբ սեփականության իրավունք (միայնակ, մեկ ուրիշի հետ համատեղ կամ միայնակ և մեկ ուրիշի հետ համատեղ) ունեցող 15-49 տարեկան տղամարդկանց մասնաբաժինը, որոնք ունեն սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ և նրանց անունը նշված է փաստաթղթում
5.ա.2 Երկրների համամասնությունը, որտեղ իրավական դաշտը (այդ թվում՝ սովորութային իրավունքը) երաշխավորում է կանանց հավասար իրավունքները հողի սեփականության և (կամ) վերահսկողության նկատմամբ
5.բ.1 Բջջային հեռախոս ունեցող անձանց համամասնությունն ըստ սեռի
      5.բ.1.ա Բջջային հեռախոս ունեցող տնային տնտեսությունների համամասնությունը
5.գ.1 Երկրների համամասնությունը, որոնք կիրառում են սեռային հավասարությանը և կանանց զորացմանը հետևելու և հանրային հատկացումներ կատարելու համակարգեր