Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ


Նպատակ 6. Ապահովել հասանելիություն և կայուն ձևով կառավարել ջուրն ու սանիտարական պայմանները բոլորի համար

 
6.1.1 Անվտանգ ձևով կառավարվող խմելու ջրի մատակարարման ծառայություններից օգտվող բնակչության համամասնությունը
      6.1.1.ա Կենտրոնացված ջրամատակարարմամբ տնային տնտեսությունների տեսակարար կշիռը
6.2.1 Անվտանգ ձևով կառավարվող սանիտարահիգիենիկ ծառայություններից, այդ թվում՝ օճառով և ջրով ձեռքերը լվանալու հարմարությունից օգտվող բնակչության մասնաբաժինը
      6.2.1.ա Բնակչության մասնաբաժինը, որոնք օգտվում են անվտանգ սանիտարական հարմարություններից
      6.2.1.բ Բնակչության մասնաբաժինը, որոնք օգտվում են օճառով և ջրով ձեռքերը լվանալու հարմարություններից
      6.2.1.գ Բնակչության մասնաբաժինը, որոնք օգտվում են սանիտարական նորմերով սահմանված սանիտարահիգիենիկ ծառայություններից
6.3.1 Անվտանգ ձևով մաքրված կեղտաջրերի համամասնությունը
      6.3.1.ա Ոչ բավարար մաքրված կեղտաջրերի համամասնությունը մաքրման ենթական կեղտաջրերի մեջ
6.3.2 Ջրային ավազանների համամասնությունը շրջակա որակյալ ջրով
6.4.1 Արդյունավետ ջրօգտագործման դինամիկան
6.4.2 Ջրի պակասի պատճառած լարվածության (սթրեսի) մակարդակը. մաքուր ջրի ետ քաշվելը գոյություն ունեցող մաքուր ջրի պաշարների հարաբերակցությամբ
6.5.1 Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման իրականացման աստիճանը (0-100)
6.5.2 Անդրսահմանային ջրային ավազանի համամասնությունը ջրային համագործակցության գործառնական պայմանավորվածությամբ
6.6.1 Ջրաէկոհամակարգերի չափերի մեջ ժամանակի ընթացքում կատարված փոփոխությունը
6.ա.1 Ջրամատակարարման և ջրահեռացմանն առնչվող՝ զարգացմանն ուղղված պաշտոնական օգնության քանակը, որը մաս է կազմում պետության կողմից համակարգվող ծախսերի պլանի
6.բ.1 Տեղական վարչական միավորների համամասնությունը, որոնք ունեն հաստատված և գործող քաղաքականություններ և ընթացակարգեր՝ ջրամատակարարման և ջրահեռացման կառավարման մեջ տեղական համայնքների մասնակցության համար