Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ


Նպատակ 8. Խթանել կայացած, ներառական և կայուն տնտեսական աճ, լիարժեք և արտադրողական զբաղվածություն և արժանապատիվ աշխատանք բոլորի համար

 
8.1.1 Մեկ շնչին ընկնող իրական ՀՆԱ-ի տարեկան աճի ցուցանիշը
8.2.1 Մեկ զբաղված անձին ընկնող իրական ՀՆԱ-ի տարեկան աճի ցուցանիշը
8.3.1 Ոչ ֆորմալ զբաղվածության մասնաբաժինը ոչ գյուղատնտեսական զբաղվածության մեջ՝ ըստ սեռի
8.4.1 Պաշարների սպառման ցուցանիշը, ըստ մեկ շնչի, ըստ ՀՆԱ-ի
8.4.2 Պաշարների ներքին սպառումը, ըստ մեկ շնչի, ըստ ՀՆԱ-ի
8.5.1 Կին և տղամարդ վարձու աշխատողների ժամական միջին վաստակը ըստ զբաղմունքի, տարիքային խմբի և հաշմանդամություն ունենալու հանգամանքի
      8.5.1.ա Միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ սեռի
8.5.2 Գործազրկության մակարդակն ըստ սեռի, տարիքային խմբի և հաշմանդամություն ունենալու հանգամանքի
8.6.1 Կրթություն կամ ուսուցում չստացող, զբաղվածություն չունեցող երիտասարդների (15-24 տարեկան) համամասնությունը
8.7.1 Երեխայի աշխատանքում ներգրավված 5-17 տարեկան երեխաների համամասնությունը և թիվն ըստ սեռի և տարիքի
8.8.1 Մահացու և ոչ մահացու ելքով աշխատանքային վնասվածքների հաճախականության ցուցանիշն ըստ սեռի
8.8.2 Աշխատանքային իրավունքների ազգային համապատասխանեցման ավելացում (միավորումներ կազմելու ազատություն և կոլեկտիվ պայմանագիր) համաձայն Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ) տեքստային աղբյուրների և ազգային օրենսդրության՝ ըստ սեռի ու միգրանտի կարգավիճակի
8.9.1 Զբոսաշրջությունից ստացվող ուղղակի ՀՆԱ-ն, որպես ընդհանուր ՀՆԱ-ի համամասնություն, և նույնը՝ աճի ցուցանիշում
8.9.2 Զբոսաշրջության արդյունաբերության մեջ աշխատատեղերի թիվը, որպես ընդհանուր աշխատատեղերի համամասնություն և նունն աճի ցուցանիշում՝ ըստ սեռի
8.10.1 Առևտրային բանկերի մասնաճյուղերի և բանկոմատների թիվը 100 000 մեծահասակի հաշվով
8.10.2 Բանկում կամ այլ ֆինանսական հաստատությունում կամ բջջային դրամական ծառայություն մատուցողի մոտ հաշիվ ունեցող չափահասների (15 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի) համամասնությունը
8.ա.1 Հանձնառություններ և հատկացումներ «Օգնություն առևտրին» նախաձեռնության շրջանակում
8.բ.1 Սոցիալական պաշտպանության և զբաղվածության ծրագրերում ընդհանուր պետական ծախսերը որպես պետական բյուջեի և ՀՆԱ-ի համամասնություն