Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թվականի հունվար-հուլիսին

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Ազգային հաշիվներ - - -
1.1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2. Ներքին արդյունք, ժամանակագրական շարքեր և սեզոնային ճշգրտումներ 2005թ.(բազային տարի) միջին տարեկան գներով ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7. Առևտուր և այլ ծառայություններ ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Աշխատանքի վարձատրություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում` ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
2.1.2. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ փաստացի կատարման ներբեռնել - ներբեռնել
2.2. ՀՀ համախմբված բյուջեի ցուցանիշները 2009 թվականի հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
2.2.1. Համայնքների բյուջեների եկամուտները և ծախսերը ներբեռնել - ներբեռնել
2.3. ՀՀ պետական պարտքը (ներքին և արտաքին) ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
3.2. Ապահովագրական ընկերությունների գործունեությունը ներբեռնել - ներբեռնել
3.3. Արժեթղթերի շուկայի գործունեությունը ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2. Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Օտարերկրյա ներդրումները 2009թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
4.3.Զբոսաշրջություն - - -
4.3.1. Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3.2. Ներքին զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.4. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
5.1. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Հաշվառված հաշմանդամների թվաքանակը 2009թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և կենսաթոշակների միջին չափերը 2009թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Նպաստառուների թվաքանակը և նպաստների միջին չափերը 2009թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Որդեգրումը 2009թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակը, կազմը և քրեական պատժատեսակների կիրառումը,2009թ. հունվար-հունիս ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. 2009թ. հուլիս ամսվա հիդրոօդերևութաբանական վիճակը Հայաստանում ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. 2009թ. հուլիս ամսվա շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիթորինգ ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. Հատատեղերում փայտանյութի մնացորդը 2008 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Թափոնների կառավարումը 2008 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Անշարժ գույքի շուկան 2009 թվականի հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել