Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2006

Ժողովածուն ընդգրկում է երկրի ժողովրդագրական գործընթացները, աշխա-տանքի շուկան, սոցիալական ոլորտը և μնակչության կենսամակարդակը, ներքին առևտուրը, ֆինանսական վիճակը, արտաքին տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշները և ՀՀ մարզերը μնութագրող հիմնական սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշնե-րը: Սույն գրքույկում ընդգրկվել է նաև միջազգային համեմատություններ հատվածը: Ներկայացված է տեղեկատվություն ըստ տնտեսության առանձին հատվածների:

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ ընդհանուր բնութագիրը ներբեռնել ներբեռնել -
Հիմնական սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել ներբեռնել -
Բնակչություն ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատանքի շուկա ներբեռնել ներբեռնել -
Բնակչության կենսամակարդակ և սոցիալական ոլորտ ներբեռնել ներբեռնել -
Համախառն ներքին արդյունք ներբեռնել ներբեռնել -
Արդյունաբերություն ներբեռնել ներբեռնել -
Գյուղատնտեսություն ներբեռնել ներբեռնել -
Շինարարություն ներբեռնել ներբեռնել -
Տրանսպորտ և կապ ներբեռնել ներբեռնել -
Առևտուր և ծառայություններ ներբեռնել ներբեռնել -
Գներ և սակագներ ներբեռնել ներբեռնել -
Ֆինանսներ ներբեռնել ներբեռնել -
Արտաքին տնտեսական գործունեություն ներբեռնել ներբեռնել -
Միջազգային համեմատություններ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական համառոտ բնութագիրը ներբեռնել ներբեռնել -
Հավելված ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -