Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2010 թվականի հունվար-հունիսին

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել - ներբեռնել
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Ազգային հաշիվներ - - -
1.1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Առևտուր և այլ ծառայություններ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7. Կազմակերպությունների գործունեության հիմնական ցուցանիշները 2009 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Աշխատանքի վարձատրություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում` ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6. Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
2.1.2. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ փաստացի կատարման ներբեռնել - ներբեռնել
2.2. ՀՀ համախմբված բյուջեի ցուցանիշները 2009թ. հունվար-դեկտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2.Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Զբոսաշրջություն - - -
4.2.1. Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը (հաստատված ՄԱԿ-ի Վիճակագրական հանձնաժողովի 30-րդ նստաշրջանում, 05.03.99թ.) ներբեռնել - ներբեռնել
5.2.Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և կենսաթոշակների միջին չափերը 2010թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Նպաստառուների թվաքանակը և նպաստների միջին չափերը 2010 թ.հուլիսի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Որդեգրումը 2010 թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը 2010թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Նոտարական գործունեությունը 2010թ. II եռամսյակում և հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը և հավատարմագրումը 2010թ. II եռամսյակում և հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների գործունեությունը 2009/2010 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Հետբուհական կրթությունը 2009 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.13. Գիտատեխնիկական աշխատանքները 2009 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.14. Գրադարանների գործունեությունը 2009 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.15. Հրատարակությունները 2009 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.16. Սպորտային կազմակերպությունների գործունեությունը 2009 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.17. 2010թ. հունիս ամսվա հիդրոօդերևութաբանական վիճակը Հայաստանում ներբեռնել - ներբեռնել
5.18. 2010թ. հունիս ամսվա շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիթորինգ ներբեռնել - ներբեռնել
5.19. Արտակարգ իրավիճակները 2010թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.20. Պինդ օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման և վերամշակման ժամանակ 2009 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.21. Հողերի բարելավումը 2009 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.22. Վնասակար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ 2009 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.23. Ջրօգտագործումը 2009 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.24. Թափոնների կառավարումը 2009 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.25. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները 2009 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.26. Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերը և հիմնական արտադրական միջոցները 2009 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.27. Բնակարանային ֆոնդը 2009 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.28. Հանրապետության համայնքների ջրամատակարարումը 2009 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.29. Հանրապետության կոյուղու համակարգը 2009 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.30. Քաղաքային հողերն ու կանաչապատ տարածքները 2009 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.31. Անշարժ գույքի շուկան 2010թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ԽՄԲ. 1-Ի (NACE rev. 1) ԵՎ ԽՄԲ. 2-Ի (NACE rev. 2) ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՎ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2. ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3. ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 5. ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍԻՆ ներբեռնել - ներբեռնել