Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011 թվականի հունվար-հունիսին

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել - ներբեռնել
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1.Ազգային հաշիվներ - - -
1.1.1.Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1.Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2.Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4.Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5.Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6.Առևտուր և այլ ծառայություններ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7.Կազմակերպությունների հաշվարկների վիճակը 2010թ. վերջին (ըստ խոշոր և միջին ոչ ֆինանսական առևտրային կազմակերպությունների) ներբեռնել - ներբեռնել
1.3.Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1.Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2.Աշխատանքի վարձատրություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.5.Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6.Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2.ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1.ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ - - -
2.1.1.ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
3.ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4.ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1.Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1.Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2.Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2.Զբոսաշրջություն - - -
4.2.1.Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը (հաստատված ՄԱԿ-ի Վիճակագրական հանձնաժողովի 30-րդ նստաշրջանում, 05.03.1999թ.) ներբեռնել - ներբեռնել
5.2.Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Հաշվառված հաշմանդամների թվաքանակը 2011թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և կենսաթոշակների միջին չափերը 2011թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Նպաստառուների թվաքանակը և նպաստների միջին չափերը 2011թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Որդեգրումը 2011 թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը 2011 թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. Նոտարական գործունեությունը 2011թ. II եռամսյակում և հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.11.Ստանդարտացումը,սերտիֆիկացումը և հավատարմագրումը 2011թ.II եռամսյակում և հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Հետբուհական կրթությունը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.13. Գիտատեխնիկական աշխատանքները 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.14. Գրադարանների գործունեությունը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.15. Հրատարակությունները 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.16. Սպորտային կազմակերպությունների գործունեությունը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.17. 2011թ. հունիս ամսվա հիդրոօդերևութաբանական պայմանները Հայաստանում ներբեռնել - ներբեռնել
5.18. 2011թ. հունիս ամսվա շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիթորինգ ներբեռնել - ներբեռնել
5.19. Արտակարգ իրավիճակները 2011թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.20. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքները 2011թ. II եռամսյակում և հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.21. Պինդ օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման և վերամշակման ժամանակ 2010 թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.22. Հողերի բարելավումը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.23. Վնասակար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.24. Ջրօգտագործումը և ջրհեռացումը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.25. Թափոնների կառավարումը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.26. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.27. Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերը և հիմնական արտադրական միջոցները 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.28. Բնակարանային ֆոնդը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.29. Հանապետության համայնքների ջրամատակարարումը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.30. Հանրապետության կոյուղու համակարգը 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.31. Քաղաքային հողերն ու կանաչապատ տարածքները 2010 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.32. Անշարժ գույքի շուկա ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ԽՄԲ. 1-Ի (NACE rev. 1) ԵՎ ԽՄԲ. 2-Ի (NACE rev. 2) ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՎ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2. ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3 . ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 5. ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍԻՆ ներբեռնել - ներբեռնել