Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2012 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել - ներբեռնել
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Ազգային հաշիվներ - - -
1.1.1. Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Առևտուր և այլ ծառայություններ ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Աշխատանքի վարձատրություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գանցամատյանում իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնակատերերի 2012 թվականի դեկտեմբեր ամսվա պետական գրանցումների վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6.Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2. Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Զբոսաշրջություն - - -
4.2.1.Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը (հաստատված ՄԱԿ-ի Վիճակագրական հանձնաժողովի 30-րդ նստաշրջանում, 05.03.99թ.) ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. 2011թ. հոկտեմբերի 12-21-ը ՀՀ-ում անցկացված մարդահամարի նախնական արդյունքները ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.4.Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և կենսաթոշակների միջին չափերը 2012 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Աղքատության ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական оգնություն ստացող ընտանիքների քանակը 2012 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակը, կազմը և քրեական պատժատեսակների կիրառումը 2012 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը 2012 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. Նոտարական գործունեությունը 2012 թվականի IV եռամսյակում և հունվար-դեկտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը և հավատարմագրումը 2012 թվականի IV եռամսյակում և հունվար-դեկտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Արտոնագրային գործունեությունը 2012 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.13. Արխիվային գործունեությունը 2012 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.14. 2012 թվականի դեկտեմբեր ամսվա հիդրոօդերևութաբանական պայմանները Հայաստանում ներբեռնել - ներբեռնել
5.15. 2012 թվականի դեկտեմբեր ամսվա շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մշտադիտարկում ներբեռնել - ներբեռնել
5.16. Արտակարգ իրավիճակները 2012 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.17. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքները 2012 թվականի IV եռամսյակում և հունվար-դեկտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել
5.18. Կենդանաբանական այգու գործունեությունը 2012 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.19. Անշարժ գույքի շուկա ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ԽՄԲ. 1-Ի (NACE rev. 1) ԵՎ ԽՄԲ. 2-Ի (NACE rev. 2) ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՎ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2. ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3 . ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 5. ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ- ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ ներբեռնել - ներբեռնել