Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թվականի հունվար-մարտին

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել - ներբեռնել
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Ազգային հաշիվներ - - -
1.1.1. Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2. ՀՆԱ-ի 2011թ. վերջնական հաշվետու և 2012թ. վերանայված ցուցանիշները ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Առևտուր և այլ ծառայություններ ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Աշխատանքի վարձատրություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.5.Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի 2013 թվականի մարտ ամսվա ընթացքում պետական գրանցումների վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6. Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
2.2.ՀՀ պետական պարտք (ներքին և արտաքին) - - -
2.2.1. ՀՀ պետական պարտքի (ներքին և արտաքին) ամսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2.Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Զբոսաշրջություն - - -
4.2.1. Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը (հաստատված ՄԱԿ-ի Վիճակագրական հանձնաժողովի 30-րդ նստաշրջանում, 05.03.99թ.) ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. 2011թ. հոկտեմբերի 12-21-ը ՀՀ-ում անցկացված մարդահամարի արդյունքները ներբեռնել - ներբեռնել
5.3.Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Դժբախտ պատահարները արտադրությունում 2012 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Մանկատների գործունեությունը 2012 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.7 Որդեգրումը 2012 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Մուրացիկ և թափառաշրջիկ անչափահասները 2012 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեությունը 2012 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը 2013թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Նոտարական գործունեությունը 2013թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.13. Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը և հավատարմագրումը 2013թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.14. Նախադպրոցական հաստատությունների գործունեությունը 2012 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.15. Հանրակրթական հաստատությունների գործունեությունը 2012/2013 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.16. Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների գործունեությունը 2012/2013 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.17. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթությունը 2012/2013 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.18. Միջին մասնագիտական կրթությունը 2012/2013 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.19. Բակալավրիատի գործունեությունը 2012/2013 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.20. Թանգարանային գործունեությունը 2012 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.21. Թատերահանդիսային գործունեությունը 2012 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.22. Համերգային գործունեությունը 2012 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.23. Կինոարտադրությունը 2012 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.24. 2013 թվականի մարտ ամսվա հիդրոօդերևութաբանական պայմանները Հայաստանում ներբեռնել - ներբեռնել
5.25. 2013 թվականի մարտ ամսվա շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մշտադիտարկում ներբեռնել - ներբեռնել
5.26. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքները 2013թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.27. Անտառային տնտեսությունը և անտառտնտեսական աշխատանքները 2012 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.28. Քաղաքային համայնքների տարածքների սանիտարական մաքրումը 2012 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.29. Քաղաքային համայնքների ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածությունը 2012 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.30. Անշարժ գույքի շուկան ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ԽՄԲ. 1-Ի (NACE rev. 1) ԵՎ ԽՄԲ. 2-Ի (NACE rev. 2) ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՎ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2. ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3 . ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 5. ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ ներբեռնել - ներբեռնել