Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՅԻՍԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը - - -
1.1.1. 2004թ. հունվար-մայիսի ՀՆԱ ցուցանիշը ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2. 2004թ. առաջին եռամսյակի ՀՆԱ-ի նախնական տվյալները ներբեռնել - -
1.1.3. 2002թ. եկամուտների ձևավորման հաշիվն ըստ տնտեսության ճյուղերի ներբեռնել - -
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Ձկնորսություն,ձկնաբուծություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7. Մանրածախ առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ ու ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
2.2. Համայնքների բյուջեների եկամուտները և ծախսերը ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1. Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. 2004 թվականի հունվար-մարտի ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 2004 թվականի մարտի վերջին ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.3.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.3.2. Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5. ՍՈՑԻԱԼ- ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Սպորտային կազմակերպությունների գործունեությունը 2003 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. ՀՀ տարածքի 2004թ© մայիս ամսվա հիդրոօդերևութաբանական պայմանները ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիթորինգ ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Հանրապետության համայնքների ջրամատակարարումը 2003 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Հանրապետության կոյուղու համակարգի գործունեությունը 2003 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Բնակարան և բնակելի տուն ստացած և հերթագրված ընտանիքները 2003 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել