Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ- ՀՈՒԼԻՍԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը - - -
1.1.1. 2004թ. հունվար-հուլիսի ՀՆԱ ցուցանիշը ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2. 2002թ. Համախառն ավելացված արժեքն ըստ ֆինանսական և ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածների ենթահատվածների ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7. Մանրածախ առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.8. Կազմակերպությունների գործունեությոն վիճակը 2004 թվականին - - -
1.2.8.1. Կազմակերպությունների գործունեության ֆինանսական արդյունքները ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ ու ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ համախմբված բյուջեի ցուցանիշները 2004 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին ներբեռնել - ներբեռնել
2.2. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն - - -
2.2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
2.2.2. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ փաստացի կատարման ներբեռնել - ներբեռնել
2.3. Համայնքների բյուջեների եկամուտները և ծախսերը ներբեռնել - ներբեռնել
2.4. ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կառուցվածքը ներբեռնել - ներբեռնել
2.5. ՀՀ պետական պարտք (ներքին և արտաքին) ներբեռնել - ներբեռնել
3. ֆԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1. Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
3.2. Ապահովագրական ընկերությունների գործունեություն ներբեռնել - ներբեռնել
3.3. Արժեթղթերի շուկայի գործունեություն ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Օտարերկրյա ներդրումները 2004 թվականի հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.2.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.2.2. Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2.3. Արտարժույթային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. Զբոսաշրջություն - - -
4.3.1. Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3.2. Ներքին զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
5. ՍՈՑԻԱԼ- ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Նպաստառուների թվաքանակը և նպաստների չափերը 2004թ.հուլիսի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Որդեգրումը Հայաստանի Հանրապետությունում 2004թ. I կիսամյակում ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. ՀՀ տարածքի 2004թ. հուլիս ամսվա հիդրոօդերևութաբանական պայմանները ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիթորինգ ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. ՀՀ բնակարանային ֆոնդը 2003 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել