Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը - - -
1.1.1. 2005թ. հունվար-մարտի ՀՆԱ ցուցանիշը ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2. ՀՆԱ-ի 2003թ. վերջնական հաշվետու և 2004թ. վերանայված ցուցանիշը ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Ձկնորսություն,ձկնաբուծություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7. Առևտուր և այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7.1. Բնակչության սպառման կառուցվածքում մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող 25 ապրանքատեսակների ռեսուրսները ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ ու ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6. Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2.ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
3.ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1. Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4.ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2. Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Զբոսաշրջություն - - -
4.2.1. Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը 2005թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Նոտարական գործունեությունը 2005թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը, հավատարմագրումը 2005թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Միջին մասնագիտական կրթությունը 2004/2005 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Բարձրագույն մասնագիտական կրթությունը 2004/2005 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. Թերթերի և այլ պարբերականների, գրքերի, բրոշյուրների հրատարակումները 2004 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Կինոարտադրությունը 2004 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Համերգային գործունեությունը 2004 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.13. Թատերահանդիսային գործունեությունը 2004 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.14. 2005թ մարտ ամսվա հիդրոօդերևութաբանական պայմանները Հայաստանում ներբեռնել - ներբեռնել
5.15. Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության 2005թ. մարտ ամսվա մոնիթորինգ ներբեռնել - ներբեռնել
5.16. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքները 2005թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.17. Կենդանաբանական այգու գործունեությունը 2004 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.18. Անշարժ գույքի օտարումը 2005թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1 ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2 ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՎԻՃԱԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4 ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ ներբեռնել - ներբեռնել