Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-մայիսին

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել - ներբեռնել
ներբեռնել - ներբեռնել
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Ազգային հաշիվներ - - -
1.1.1. Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2. 2017 թվականի համախառն ավելացված արժեքն ըստ տնտեսության ինստիտուցիոնալ հատվածների և ֆինանսական ու ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածներն ըստ ենթահատվածների ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Առևտուր և այլ ծառայություններ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7.Կազմակերպությունների հաշվարկների վիճակը 2019 թվականի մարտի վերջին (ըստ խոշոր և միջին ոչ ֆինանսական առևտրային կազմակերպությունների) ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Աշխատանքի վարձատրություն և աշխատողների թվաքանակ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնակատերերի 2019 թվականի մայիս ամսվա ընթացքում պետական գրանցումների վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի նախնական ամփոփ ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
2.1.2. ՀՀ պետական բյուջեի փաստացի ամփոփ ցուցանիշները 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել
2.2. ՀՀ համախմբված բյուջեի ցուցանիշները 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել
2.3. ՀՀ պետական պարտք (ներքին և արտաքին) - - -
2.3.1 ՀՀ պետական պարտքի ամսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1. Արտաքին և փոխադարձ առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2. Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. 2019 թվականի հունվար-մարտի ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 2019 թվականի մարտի վերջին ներբեռնել - ներբեռնել
4.4. ՀՀ համախառն արտաքին պարտքը 2019 թվականի մարտի վերջի դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
4.5. Զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.6. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
5.1. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.3.Հիդրոօդերևութաբանական պայմանները 2019 թվականի մայիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Շրջակա միջավայրի 2019 թվականի մայիս ամսվա աղտոտվածության մշտադիտարկում ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Քաղաքային բնակավայրերի տարածքների սանիտարական մաքրումը 2018 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Քաղաքային բնակավայրերի ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածությունը 2018 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Անշարժ գույքի շուկա ներբեռնել - ներբեռնել