Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1.Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը - - -
1.1.1. 2000թ. հունվար-դեկտեմբերի ՀՆԱ ցուցանիշը ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Մանրածախ առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ ու ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ պետական ռեգիստրում գրանցված իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ 01.01.2001թ. դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6. Սեփականաշնորհում (մասնավորեցում) ներբեռնել - ներբեռնել
1.7. Խոշոր և միջին առևտրային կազմակերպությունների հաշվարկների վիճակը 2000թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1.Պետական բյուջեի ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
2.2.ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի բյուջեի ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
2.3.ՀՀ պետական պարտքը (ներքին և արտաքին) ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1.2000թ. 9 ամիսների ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. ՀՀ Միջազգային ներդրումային դիրքը 2000թ. սեպտեմբերի վերջի դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - ներբեռնել
4.3.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - -
4.3.2. Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - -
4.3.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - -
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը 2001թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
5.3.Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Իրավախախտումները 2000թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը 2000թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.6.Նոտարական գործունեությունը 2000թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.7.Ստանդարտացումը, չափագիտությունը և սերտիֆիկացումը 2000թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.8 Արխիվային գործունեությունը 2000թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.9.Երկրաբանահետախուզական աշխատանքները 2000թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.10.ՀՀ հիդրոմետերոլոգիական բնութագիրը 2000թ. II կիսամյակում ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Արտակարգ իրավիճակները 2000թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Կենդանաբանական այգու գործունեությունը 2000թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.13. Բնակարանների և առանձնատների առուվաճառքը 2000թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.14.Տնային տնտեսությունների սոցիալական վիճակը և աղքատությունն ըստ ՀՀ ԱՎԾ կողմից 1998-1999թթ. իրականացված "Տնային տնտեսությունների ամբողջացված հետազոտության" տվյալների ներբեռնել - ներբեռնել
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՎԻՃԱԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. ՎԻՃԱԿԱՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության փաստացի հրապարակումների ցանկը 2001թ. հունվար-դեկտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել