Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվար-մարտին

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել - ներբեռնել
ներբեռնել - ներբեռնել
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Ազգային հաշիվներ - - -
1.1.1. Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2. ՀՆԱ-ի 2019թ. վերջնական հաշվետու և 2020թ. վերանայված ցուցանիշները ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Առևտուր և այլ ծառայություններ ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Աշխատանքի վարձատրություն և աշխատողների թվաքանակ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5.Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանոմ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնակատերերի 2021 թվականի մարտ ամսվա ընթացքում պետական գրանցումների վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6.Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի նախնական ամփոփ ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
2.2. ՀՀ պետական պարտք (ներքին և արտաքին) - - -
2.2.1.ՀՀ պետական պարտքի ամսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1. Արտաքին և փոխադարձ առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2.Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Զբոսաշրջություն - - -
4.2.1. Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը (հաստատված ՄԱԿ-ի Վիճակագրական հանձնաժողովի 30-րդ նստաշրջանում, 05.03.99թ.) ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Մանկատների գործունեությունը 2020 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական հաշվառումը 2020 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեությունը 2020 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը 2021թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Նոտարական գործունեությունը 2021թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. Արտոնագրային գործունեությունը 2020 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Ստանդարտացումը, համապատասխանության գնահատումը և հավատարմագրումը 2021թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Նախադպրոցական հաստատությունների գործունեությունը 2020 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.13. Հանրակրթական հաստատությունների գործունեությունը 2020/2021 ուս. տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.14. Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների գործունեությունը 2019/2020 ուս.տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.15. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթությունը 2020/2021 ուս.տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.16. Միջին մասնագիտական կրթությունը 2020/2021 ուս. տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.17. Բարձրագույն կրթությունը 2020/2021 ուս. տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.18. Հետբուհական կրթությունը 2020 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.19. Գրադարանների գործունեությունը 2020 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.20. Թանգարանային գործունեությունը 2020 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.21.Թատերահանդիսային գործունեությունը 2020 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.22. Համերգային գործունեությունը 2020 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.23.Կինոարտադրությունը 2020 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.24. Անշարժ գույքի շուկա ներբեռնել - ներբեռնել
5.25. Հիդրոօդերևութաբանական պայմանները Հայաստանում 2021 թվականի մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.26. Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության մշտադիտարկում ներբեռնել - ներբեռնել
5.27. Երկրաբանական ուսումնասիրությունները 2020 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.28. Հողերի բարելավումը 2020 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.29. Կենդանաբանական այգու գործունեությունը 2020 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1. ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2 . ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4. ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ- ՄԱՐՏԻՆ ներբեռնել - ներբեռնել