Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Ազգային հաշիվներ - - -
1.1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2. 2004թ. համախառն ավելացված արժեքն ըստ հատվածների և ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածի ենթահատվածների ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Ձկնորսություն,ձկնաբուծություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7. Առևտուր և այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7.1. Բնակչության սպառման կառուցվածքում մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող 25 ապրանքատեսակների ռեսուրսները ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.8. Կազմակերպությունների հաշվարկների վիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ ու ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6.Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշները - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
2.1.2. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ փաստացի կատարման ներբեռնել - ներբեռնել
2.2. ՀՀ համախմբված բյուջեի ցուցանիշները 2005թ. հունվար-դեկտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել
2.2.1.ՀՀ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության բյուջե ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
3.2. Ապահովագրական ընկերությունների գործունեություն ներբեռնել - ներբեռնել
3.3. Արժեթղթերի շուկայի գործունեություն ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1 Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2 Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Զբոսաշրջություն - - -
4.2.1. Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը 2006թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Նոտարական գործունեությունը 2006թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը և հավատարմագրումը 2006թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Գրադարանների գործունեությունը 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Սպորտային կազմակերպությունների գործունեությունը 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. 2006թ. hունիս ամսվա հիդրոօդերևութաբանական պայմանները Հայաստանում ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. 2006թ. հունիս ամսվա շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիտորինգ ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Արտակարգ իրավիճակները 2006թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.13. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքները 2006թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.14. Պինդ օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման և վերամշակման ժամանակ, 2005 թվական ներբեռնել - ներբեռնել
5.15. Հողերի բարելավումը 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.16. Արտանետման անշարժ աղբյուրներից վնասակար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.17. Ջրօգտագործումը և ջրհեռացումը 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.18. Թափոնների կառավարումը 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.19. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.20. Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերը և բնապահպանական հիմնական արտադրական միջոցները 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.21. ՀՀ բնակարանային ֆոնդը 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.22. Քաղաքային համայնքների տարածքների սանիտարական մաքրումը 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.23. Քաղաքային համայնքների ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածությունը 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.24. Քաղաքային հողերն ու կանաչապատ տարածքները 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.25. Անշարժ գույքի օտարումը 2006թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1 ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2 ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4 ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍԻՆ ներբեռնել - ներբեռնել