Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Ազգային հաշիվներ - - -
1.1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2. ՀՆԱ-ի 2004թ. վերջնական հաշվետու և 2005թ. վերանայված ցուցանիշը ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7. Առևտուր և այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7.1. Բնակչության սպառման կառուցվածքում մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող 25 ապրանքատեսակների ռեսուրսները ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ ու ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6.Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1 Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2 Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2 Զբոսաշրջություն - - -
4.2.1. Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Արտադրական դժբախտ պատահարները 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Հաշվառված հաշմանդամների թվաքանակը և բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեությունը 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և կենսաթոշակների միջին չափերը 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Նպաստառուների թվաքանակը և նպաստների չափերը 2005թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Որդեգրումը Հայաստանի Հանրապետությունում 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակը, կազմը և քրեական պատժատեսակների կիրառումը 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը 2006թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Նոտարական գործունեությունը 2006թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.13. Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը և հավատարմագրումը 2006թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.14. Միջին մասնագիտական կրթությունը 2005/2006 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.15. Բարձրագույն մասնագիտական կրթությունը 2005/2006 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.16. Թերթերի, ամսագրերի և այլ պարբերականների, գրքերի, բրոշյուրների հրատարակումները 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.17. Թանգարանային գործունեությունը 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.18. Թատերահանդիսային գործունեությունը 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.19. Համերգային գործունեությունը 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.20. Կինոարտադրությունը 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.21. ՀՀ ազգային արխիվի գործունեությունը 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.22. 2006թ. մարտ ամսվա հիդրոօդերևութաբանական պայմանները Հայաստանում ներբեռնել - ներբեռնել
5.23. Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության 2006թ. մարտ ամսվա մոնիտորինգ ներբեռնել - ներբեռնել
5.24. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքները 2006թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.25. Անտառային տնտեսություն և անտառտնտեսական աշխատանքները 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.26. Կենդանաբանական այգու գործունեությունը 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.27. Անշարժ գույքի շուկան 2005 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.28. Անշարժ գույքի օտարումը 2006թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1 ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2 ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4 ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ ներբեռնել - ներբեռնել