Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՆՈՅԵՄԲԵՐԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Ազգային հաշիվներ, համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ - - -
1.1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2 2005թ. I , II և III եռամսյակների ՀՆԱ-ի նախնական տվյալները ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7. Առտուր և այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.3.Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ ու ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշները - - -
2.1.1. ՀՀ ֆինանսավորման պետական բյուջեի ցուցանիշները ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1. Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
3.2. Ապահովագրական ընկերությունների գործունեություն ներբեռնել - ներբեռնել
3.3. Արժեթղթերի շուկայի գործունեություն ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. 2005 թվականի հունվար-սեպտեմբերի ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 2005 թվականի սեպտեմբերի վերջին ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը 2005թ. սեպտեմբերի վերջի դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
4.4. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.4.1.Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.4.2.Հումանիտար օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.5. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1.Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. 2005թ. նոյեմբեր ամսվա հիդրոօդերևութաբանական պայմանները Հայաստանում ներբեռնել - ներբեռնել