Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը - - -
1.1.1.2004թ.հունվար-մարտի ՀՆԱ-ի ցուցանիշը ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2. 2002թ. ՀՆԱ-ն (հաշվետու տվյալներով) և 2003թ. ՀՆԱ-ի ճշգրտված ցուցանիշը ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Ձկնորսություն,ձկնաբուծություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7. Մանրածախ առևտուր և այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7.1. Բնակչության սպառման կառուցվածքում մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող 25 ապրանքատեսակների ռեսուրսները ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ ու ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում` ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6.Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1.ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
2.2.ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կառուցվածքը ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1.ՀՀ արտաքին պարտքը 2003թ.դեկտեմբերի վերջի դրությամ ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.2.1 Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.2.2 Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.4.Ժամանակավոր անաշխատունակությունը, դժբախտ պատահարները և վնասվածքները 2003թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.5.Բնակչության հաշմանդամությունը 2004թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
5.6.Որդեգրումը ՀՀ-ում 2003թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.7.Իրավախոսումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. 2003թ. II կիսամյակում դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակը կազմը և քրեական պատժատեսակների կիրառումը ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. Նոտարական գործունեություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Ստանդարտացում,սերտիֆիկացում,հավատարմագրում ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Արտոնագրային գործունեություն 2003թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.13. Թերթերի, ամսագրերի և այլ պարբերականների, գրքերի, բրաշյուրների հրատարակումները 2003 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.14.ԿԻնո արտադրություն 2003թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.15.Համերգային գործունեություն 2003թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.16. Թատերահանդեսային գործունեություն 2003թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.17. Թանգարանային գործունեությունը 2003թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.18.Երաժշտական,արվեստի գեղարվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների գործունեությունը 2003թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.19. Միջին մասնագիտական կրթությունը 2003/2004 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.20.Բարձրագույն մասնագիտական կրթությունը 2003/2004 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.21.ՀՀ տարածքի 2004թ մարտ ամսվա հիդրոօդերևութաբանական պայմանները ներբեռնել - ներբեռնել
5.22. Անտառային տնտեսությունը և անտառտնտեսական աշխատանքները 2003թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.23. Հատուկ պահպանվող տարածքները 2003թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.24.Անշարժ գույքի շուկան 2003թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.25.Անշարժ գույքի օտարումը 2004թ.առաջին եռամսյակում ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1 ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2 ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4 ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ ներբեռնել - ներբեռնել