Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԱՊՐԻԼԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1.Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը - - -
1.1.1. 2005թ. հունվար-ապրիլի ՀՆԱ ցուցանիշը ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7. Առևտուր և այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ ու ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ համախմբված բյուջեի ցուցանիշները 2005 թվականի հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
2.2. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշները - - -
2.2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
2.2.2. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ փաստացի կատարման ներբեռնել - ներբեռնել
2.3. Համայնքների բյուջեների եկամուտները և ծախսերը ներբեռնել - ներբեռնել
2.4.ՀՀ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կառուցվածքը ներբեռնել - ներբեռնել
2.5. ՀՀ պետական պարտք (ներքին և արտաքին) ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
3.2.Ապահովագրական ընկերությունների գործունեություն ներբեռնել - ներբեռնել
3.3.Արժեթղթերի շուկայի գործունեություն ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Օտարերկրյա ներդրումները 2005թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2. Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
4.2 Զբոսաշրջություն - - -
4.2.1. Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2.2. Ներքին զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.2.Արտադրական դժբախտ պատահարները 2004 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Մանկական խնամատարական կազմակերպությունների գործունեությունը 2004 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեությունը 2004 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Նախադպրոցական հիմնարկների գործունեությունը 2004 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Թանգարանային գործունեությունը 2004 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. 2005թ ապրիլ ամսվա հիդրոօդերևութաբանական պայմանները Հայաստանում ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության 2005թ. ապրիլ ամսվա մոնիթորինգ ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. Անտառային տնտեսություն և անտառտնտեսական աշխատանքները 2004 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Հատուկ պահպանվող տարածքները 2004 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Հանրապետության համայնքների գազաֆիկացումը 2004 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.13. Բնակարանային ֆոնդի և այլ նշանակության օբյեկտների (կոմունալ-կենցաղային և արտադրական) ջերմամատակարարումը 2004 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.14. Հանրապետության համայնքների ջրամատակարարումը 2004 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.15. Հանրապետության կոյուղու համակարգը 2004 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել