Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒԼԻՍԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - -
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - -
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը - - -
1.1.1.2003թ. հունվար-հունիսի համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը ներբեռնել - -
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - -
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - -
1.2.3. Ձկնորսություն,ձկնաբուծություն ներբեռնել - -
1.2.4. Շինարարություն ներբեռնել - -
1.2.5. Տրանսպորտ ներբեռնել - -
1.2.6. Կապ ներբեռնել - -
1.2.7. Մանրածախ առևտուր և այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - -
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - -
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - -
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ ու ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - -
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում` ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել - -
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշները - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - -
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - -
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Օտարերկրյա ներդրումները 2003թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - -
4.2. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.2.1 Արտաքին առևտուր ներբեռնել - -
4.2.2 Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - -
4.2.3 Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - -
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1.Առողջապահություն ներբեռնել - -
5.2.Իրավախախտումներ ներբեռնել - -
5.3. Նպաստառուներ և նպաստի չափը 2003թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - -
5.4.Որդեգրումը Հայաստանի Հանրապետությունում 2003թ. I կիսամյակում ներբեռնել - -
5.5.ՀՀ տարածքի 2003թ. հուլիսի հիդրոօդերևութաբանական պայմանների բնութագիրը ներբեռնել - -
5.6. Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիթորինգ ներբեռնել - -
5.7.Արտակարգ իրավիճակները 2003թ. I կիսամյակում ներբեռնել - -
5.8. Քաղաքային հողերը և կանաչապատ տարածքները 2002 թվականին ներբեռնել - -