Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը - - -
1.1.1. 2002թ. հունվար-սեպտեմբերի ՀՆԱ ցուցանիշը ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2. 2000 և 2001թթ. ՀՆԱ-ի տվյալնրն ըստ եռամսյակների մշտական գներով և սեզոնային ճշգրտումներով ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Մանրածախ առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6.1. Բնակչության սպառման կառուցվածքում մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող 25 ապրանքատեսակների ռեսուրսները 2002թ. հունվար- սեպտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7. Կազմակերպությունների գործունեության վիճակը 2002թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ - - -
1.2.7. 1. Կազմակերպությունների հաշվարկների վիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1.Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6 Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1 ՀՀ 2002թ. I կիսամյակի համախմբված բյուջեի ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
2.2. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշները ներբեռնել - ներբեռնել
2.3. ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կառուցվածքը ներբեռնել - ներբեռնել
2.4. ՀՀ պետական պարտք (ներքին և արտաքին) ներբեռնել - ներբեռնել
3.ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1. Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
3.2.Ապահովագրական ընկերությունների գործունեությունը ներբեռնել - ներբեռնել
3.3 Արժեթղթերի շուկայի գործունեությունը ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. 2002թ. հունվար-հունիսի ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.2.1.Արտաքին առևուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.2.2 Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2.3 Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1 ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. 2001թ© հոկտեմբերի 10-19-ը Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացված մարդահամարի նախնական արդյունքներիª առկա և մշտական բնակչության ցուցանիշների վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.6.Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Նոտարական գործունեություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.8 Ստանդարտացում, չափագիտություն, սերտիֆիկացում ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1 ԱՊՀ երկրների հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների միջազգային համադրումներ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2 Հետաքրքրաշարժ վիճակագրություն ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3 Վիճակագրական ցուցանիշների մեթոդաբանական պարզաբանումներ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4 ՀՀ ԱՎԾ փաստացի հրապարակումնմերի ցանկ 2002թ հունվար-սեպտեմբերին: ներբեռնել - ներբեռնել