Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Մանրածախ առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6.1 Բնակչությանը մատուցված ծառայություններ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7. Կազմակերպությունների գործունեության վիճակը 2000 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ ու ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ պետական ռեգիստրում գրանցված իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ 01.07.2001թ. դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6.Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. Պետական բյուջեի ցուցանիշները ներբեռնել - ներբեռնել
2.2.ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի 2001թ. հունվար- հունիսի բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կառուցվածքը ներբեռնել - ներբեռնել
2.3. ՀՀ պետական պարտք (ներքին և արտաքին) ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1. Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. ՀՀ Վճարային հաշվեկշիռը 2001թ. I եռամսյակում ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Նոտարական գործունեությունը ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Ստանդարտացումը, չափագիտություն, սերտիֆիկացում ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Հաշմանդամ բնակչություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Կրթությունը 2000/2001 ուս. տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. Գիտատեխնիկական աշխատանքները 2000 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Թանգարանների գործունեությունը 2000 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Կինոարտադրությունը 2000 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.13. Հանրապետության հիդրոօդերևութաբանական վիճակի բնութագիրը ներբեռնել - ներբեռնել
5.14. Արտակարգ իրավիճակներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.15. Անշարժ աղբյուրներից վնասարար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ 2000 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.16. Ջրօգտագործումը և ջրհեռացումը 2000 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.17. Թափոնների առաջացումը, շարժը և կուտակումը 2000 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.18. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները 2000 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.19. Բնապահպանության ընթացիկ ծախսումները 2000թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.20. Հանրապետության բնակավայրերի ջրամատակարարումը 2000 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.21. Կոյուղու համակարգը 2000 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1 ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2 ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4 ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍԻՆ ներբեռնել - ներբեռնել