Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ ներբեռնել - ներբեռնել
1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը - - -
1.1.1. 2002թ. հունվար-մարտի ՀՆԱ ցուցանիշը - - -
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Մանրածախ առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6.1. Բնակչության սպառման կառուցվածքում մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող 25 ապրանքատեսակների ռեսուրսները 2002թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.1. Զբաղվածություն - - -
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ և ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5.Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6. Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ ներբեռնել - ներբեռնել
2.1. ՀՀ 2001թ. համախմբված բյուջեի ցուցանիշները - - -
2.2. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
2.3. ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կառուցվածքը ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ ներբեռնել - ներբեռնել
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ - - -
3.2. ՀՀ Առևտրային բանկեր ներբեռնել - ներբեռնել
3.3. ՀՀ Ապահովագրական ընկերությունների գործունեությունը 2001թ. ներբեռնել - ներբեռնել
3.4. Արժեթղթերի շուկայի գործունեությունը ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ ներբեռնել - ներբեռնել
4.1. 2001 թ. ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը - - -
4.2. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում ներբեռնել - ներբեռնել
4.2.1. Արտաքին առևուր - - -
4.2.2. Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը - - -
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Նոտարական գործունեություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Ստանդարտացում, չափագիտություն, սերտիֆիկացում ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Ժամանակավոր անաշխատունակություն, արտադրական դժբախտ պատահարներ և արտադրական վնասվածքներ 2001թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Բնակչության կարծիքը զանգվածային լրատվության միջոցների (ԶԼՄ) վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Բնակարանային ֆոնդի և այլ նշանակության օբյեկտների (կոմունալ-կենցաղային և արտադրական) ջերմամատակարարումը 2001թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Քաղաքային բնակավայրերի սանիտարական մաքրումը 2001թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.13. Տնային տնտեսությունների հետազոտության նախնական արդյունքները 2001թ.հունվար-դեկտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1 ԱՊՀ երկրների հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների միջազգային համադրումներ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2 Հետաքրքրաշարժ վիճակագրություն ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3 Վիճակագրական ցուցանիշների մեթոդաբանական պարզաբանումներ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4 ՀՀ ԱՎԾ փաստացի հրապարակումների ցանկը 2002թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել