Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
Իրական հատված - - -
1.1.Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ - - -
1.1.1. 2002թ. հունվար-դեկտեմբերի ՀՆԱ-ի ցուցանիշը ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2.2002թ. առաջին,երկրորդ,երրորդ եռամսյակների ՀՆԱ-ի նախնական տվյալներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.3. 2000թ. համախառն ավելացված արժեքն ըստ ֆինանսական և ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածների ենթահատվածների ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2.Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3.Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4.Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5.Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6.Մանրածախ առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7. Կազմակերպությունների գործունեության վիճակը 2002թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ - - -
1.2.7.1.Կազմակերպությունների հաշվարկների վիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
1.3.Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1.Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2.Բնակչության դրամայաին եկամուտներ ու ծախսեր,աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6. Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2.ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1.ՀՀ պետական բյուջետի ցուցանիշներ - - -
2.1.1 ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
2.2.ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կառուցվածքը ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
3.2.Ապահովագրական ընկերությունների գործունեություն ներբեռնել - ներբեռնել
3.3.Արժեթղթերի շուկայի գործունեություն ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1.2002թ. հունվար-սեպտեմբերի ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը ներբեռնել - ներբեռնել
4.2.Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.2.1.Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.2.2.Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. 2001թ. հոկտեմբերի 10-19-ը Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացված մարդահամարի արդյունքները ներբեռնել - ներբեռնել
5.3.Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Նոտարական գործունեություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Ստանդարտացում, չափագիտություն, սերտիֆիկացում ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Արխիվային գործունեություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. ՀՀ տարածքի 2002թ. դեկտեմբերի հիդրոօդերևութաբանական պայմանների բնութագիրը ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Կենդանաբանական այգու գործունեություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիտորինգ ներբեռնել - ներբեռնել
5.13. Արտակարգ իրավիճակներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.14. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.15. Անշարժ գույքի օտարումը 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1 ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2 ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4 ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 2002թ. հունվար-դեկտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել