Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ- ՀՈՒՆԻՍԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Ազգային հաշիվներ - - -
1.1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2. 2005թ. համախառն ավելացված արժեքն` ըստ հատվածների և ֆինանսական ու ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածներն` ըստ ենթահատվածների ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7. Առևտուր և այլ ծառայություններ - - -
1.2.7.1. Առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7.2. Ծառայություններ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.8. Կազմակերպությունների գործունեության հիմնական ցուցանիշները 2006 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ ու ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6. Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշները - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2. Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Զբոսաշրջություն - - -
4.2.1. Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Հաշվառված հաշմանդամների թվաքանակը 2007թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Որդեգրումը Հայաստանի Հանրապետությունում 2007թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը 2007թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Նոտարական գործունեությունը 2007թ. II եռամսյակում և հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը և հավատարմագրումը 2007թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. Նախադպրոցական հիմնարկների գործունեությունը 2006 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների գործունեությունը 2006 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Շարունակական և հետբուհական կրթությունը 2006 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.13. Գիտատեխնիկական աշխատանքները 2006 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.14. Գրադարանների գործունեությունը 2006 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.15. Սպորտային կազմակերպությունների գործունեությունը 2006 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.16. 2007թ. հունիս ամսվա հիդրոօդերևութաբանական վիճակը Հայաստանում ներբեռնել - ներբեռնել
5.17. 2007թ. հունիս ամսվա շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիտորինգ ներբեռնել - ներբեռնել
5.18. Արտակարգ իրավիճակները 2007թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.19. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքները 2007թ. II եռամսյակում և հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.20. Պինդ օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման և վերամշակման ժամանակ 2006 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.21. Հողերի բարելավումը 2006 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.22. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները 2006 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.23. Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերը և հիմնական արտադրական միջոցները 2006 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.24. ՀՀ բնակարանային ֆոնդը 2006 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.25. Բնակարան ու բնակելի տուն ստացած և հերթագրված ընտանիքները 2006 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.26. Հանրապետության համայնքների ջրամատակարարումը 2006 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.27. Հանրապետության կոյուղու համակարգը 2006 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.28. Քաղաքային համայնքների տարածքների սանիտարական մաքրումը 2006 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.29. Քաղաքային համայնքների ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածությունը 2006 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.30. Քաղաքային հողերն ու կանաչապատ տարածքները 2006 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.31. Անշարժ գույքի շուկան 2007 թվականի հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1 ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2 ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4 ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍԻՆ ներբեռնել - ներբեռնել