Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Ազգային հաշիվներ - - -
1.1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7. Առևտուր և այլ ծառայություններ ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ ու ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում ` ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6. Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշները - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1 Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2 Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Զբոսաշրջություն - - -
4.2.1. Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և կենսաթոշակների միջին չափերը 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Նպաստառուների թվաքանակը և նպաստների չափերը 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Նոտարական գործունեությունը 2007թ. IV եռամսյակում և հունվար-դեկտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը և հավատարմագրումը 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. Արխիվային գործունեությունը 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Արտոնագրային գործունեությունը 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. 2007թ. դեկտեմբեր ամսվա հիդրոօդերևութաբանական վիճակը Հայաստանում ներբեռնել - ներբեռնել
5.13. ՀՀ տարածքում 2007թ. դիտված հիդրոօդերևութաբանական պայմանների համառոտ բնութագիր ներբեռնել - ներբեռնել
5.14. 2007թ. դեկտեմբեր ամսվա շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիթորինգ ներբեռնել - ներբեռնել
5.15. Արտակարգ իրավիճակները 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.16. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքները 2007թ. IV եռամսյակում և հունվար-դեկտեմբերին 170 ներբեռնել - ներբեռնել
5.17. Կենդանաբանական այգու գործունեությունը 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.18. Անշարժ գույքի օտարումը 2007թ. IV եռամսյակում և հունվար-դեկտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1. ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2. ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4. ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ ներբեռնել - ներբեռնել