Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ- ՀՈՒՆԻՍԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1.Ազգային հաշիվներ - - -
1.1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7. Աոևտուր և այլ ծառայություններ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.8. Կազմակերպությունների գործունեության հիմնական ցուցանիշները 2007թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Աշխատանքի վարձատրություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում ` ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6 Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշները - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1. Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2. Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Զբոսաշրջություն - - -
4.2.1. Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
5.1 ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը ներբեռնել - ներբեռնել
5.2 Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.3 Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.4 Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և կենսաթոշակների միջին չափերը 2008թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.5 Նպաստառուների թվաքանակը և նպաստների չափերը 2008թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
5.6 Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.7 Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը 2008թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.8 Նոտարական գործունեությունը 2008թ. II եռամսյակում և հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.9 Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը և հավատարմագրումը 2008թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.10 Հանրակրթական հաստատությունների գործունեությունը 2007/2008 ուս.տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.11 Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների գործունեությունը 2007/2008 ուս.տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.12 Շարունակական և հետբուհական կրթությունը 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.13 Գիտատեխնիկական աշխատանքները 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.14 Գրադարանների գործունեությունը 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.15 Սպորտային կազմակերպությունների գործունեությունը 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.16 2008թ. հունիս ամսվա հիդրոօդերևութաբանական վիճակը Հայաստանում ներբեռնել - ներբեռնել
5.17 2008թ. հունիս ամսվա շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիթորինգ ներբեռնել - ներբեռնել
5.18 Արտակարգ իրավիճակները 2008թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.19 Երկրաբանահետախուզական աշխատանքները 2008թ. II եռամսյակում և հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.20 Պինդ օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման և վերամշակման ժամանակ 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.21 Հողերի բարելավումը 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.22 Վնասակար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.23 Թափոնների կառավարումը 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.24 Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.25 Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերը և հիմնական արտադրական միջոցները 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.26 Բնակարանային ֆոնդը 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.27 Բնակարան ու բնակելի տուն ստացած և հերթագրված ընտանիքները 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.28 Հանրապետության համայնքների ջրամատակարարումը 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.29 Հանրապետության կոյուղու համակարգը 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.30 Հանրապետության բնակավայրերի գազաֆիկացումը 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.31 Քաղաքային համայնքների տարածքների սանիտարական մաքրումը 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.32 Քաղաքային համայնքների ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածությունը 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.33 Քաղաքային հողերն ու կանաչապատ տարածքները 2007 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.34 Անշարժ գույքի շուկան 2008 թվականի հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1. ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2 . ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4. ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍԻՆ ներբեռնել - ներբեռնել