Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թվականի հունվար-մարտին

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Ազգային հաշիվներ - - -
1.1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2. ՀՆԱ-ի 2007թ. վերջնական հաշվետու և 2008թ. վերանայված ցուցանիշները ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7. Առևտուր և այլ ծառայություններ ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Աշխատանքի վարձատրություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6.Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշները - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1 Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2 Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Զբոսաշրջություն - - -
4.2.1. Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Դժբախտ պատահարները արտադրությունում 2008 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Հաշվառված հաշմանդամների թվաքանակը և բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեությունը 2008 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և կենսաթոշակների միջին չափերը 2008 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Մանկատների գործունեությունը 2008 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Որդեգրումը 2008 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեությունը 2008 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակը, կազմը և քրեական պատժատեսակների կիրառումը 2007թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը 2009թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.13. Նոտարական գործունեությունը 2009թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.14. Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը և հավատարմագրումը 2009թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.15. Նախադպրոցական հիմնարկների գործունեությունը 2008 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.16. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթությունը 2008/2009 ուս. տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.17. Միջին մասնագիտական կրթությունը 2008/2009 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.18. Բարձրագույն մասնագիտական կրթությունը 2008/2009 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.19. Թանգարանային գործունեությունը 2008 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.20.Թատերահանդիսային գործունեությունը 2008 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.21. Համերգային գործունեությունը 2008 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.22. Կինոարտադրությունը 2008 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.23. 2009թ. մարտ ամսվա հիդրոօդերևութաբանական վիճակը Հայաստանում ներբեռնել - ներբեռնել
5.24. 2009թ. մարտ ամսվա շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիթորինգ ներբեռնել - ներբեռնել
5.25. Անտառային տնտեսությունը և անտառտնտեսական աշխատանքները 2008 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.26. Քաղաքային համայնքների տարածքների սանիտարական մաքրումը 2008 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.27. Քաղաքային համայնքների ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածությունը 2008 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.28. Անշարժ գույքի շուկան 2009թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1 ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2 ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4 ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ ներբեռնել - ներբեռնել