ԱՏԼԱՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԶԵՐՈՎ ԵՎ ք. ԵՐԵՎԱՆՈՎ, 2020

Ներածություն

ՀՀ աշխարհագրական բնութագիր

ՀՀ ֆիզիկական քարտեզը

ՀՀ վարչական քարտեզը

ՀՀ տարածքի կլիմայի քարտեզը

ՀՀ անտառածածկ տարածքների քարտեզը

Ժողովրդագրություն
1. ՀՀ բնակչության թվաքանակը, քաղաքային և գյուղական բնակչությունը 2020թ. տարեսկզբին
2. ՀՀ բնակչության խտությունը, 2020թ. տարեսկզբին
3. Կենդանի ծնվածների թվաքանակն ըստ սեռի, 2019թ.
4. Մահացածների թվաքանակն ըստ սեռի, 2019թ.
5. Բնակչության բնական հավելաճն ըստ սեռի, 2019թ.
6. Մանկական մահացության գործակիցը 1 000 կենդանի ծնվածի հաշվով, 2019թ.
7. Գրանցված ամուսնությունների բաշխումը, 2019թ.
8. Գրանցված ամուսնալուծությունների բաշխումը, 2019թ.

Արտադրություն (ծառայություններ)

Արդյունաբերություն
1. Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, 2019թ.
2. Էլեկտրաէներգիայի, գազի,գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում, 2019թ.
3. Հանքագործական արդյունաբերություն , 2019թ.
4. Մշակող արդյունաբերություն , 2019թ.
5. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոների կառավարում և վերամշակում, 2019թ.

Գյուղատնտեսություն
1. Հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, 2019թ.
2. Հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի համախառն բերքը, 2019թ.
3. Կարտոֆիլի ցանքատարածություննրը, 2019թ.
4. Կարտոֆիլի համախառն բերքը, 2019թ.
5. Բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանկատարածությունները, 2019թ.
6. Բանջարանոցային մշակաբույսերի համախառն բերքը, 2019թ.
7. Բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, 2019թ.
8. Բոստանային մշակաբույսերի համախառն բերքը, 2019թ.
9. Պտուղների և հատապտուղների տնկարկների ցանատարածությունները, 2019թ.
10. Պտուղների և հատապտուղների համախառն բերքը, 2019թ.
11. Խաղողի տնկարկների ցանկատարածությունները, 2019թ.
12. Խաղողի համախառն բերքը, 2019թ.
13. Խոշոր եղջերավոր կենդանիների գլխաքանակը 2020թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ
14. Կովերի գլխաքանակը 2020թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ
15. Խոզերի գլխաքանակը 2020թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ
16. Ոչխարների գլխաքանակը 2020թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ
17. Այծերի գլխաքանակը 2020թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ
18. Ձիերի գլխաքանակը, 2020թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ

Շինարարություն
1. Իրականացված շինարարություն 2019թ.
2. Շահագործման հանձնված բնակելի շենքեր, 2019թ.

Տրանսպորտ
1. Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ներհանրապետական բեռնափոխադրումների ծավալը, 2019թ
2. Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ներհանրապետական բեռնաշրջանառության ծավալը, 2019թ.
3. Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ուղևորափոխադրումների ծավալը, 2019թ.
4. Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ուղևորաշրջանառության ծավալը, 2019թ.

Կապ
1.Կապի ծառայությունների հասույթը, 2019թ.

Առևտուր և ծառայություններ
1. Մանրածախ առևտրի շրջանառությունն, 2019թ. հունվար-դեկտեմբերին
2. Ծառայությունների ծավալը, 2019թ. հունվար-դեկտեմբերին

Գներ և սակագներ
1. Սպառողական գների ինդեքսները, 2019թ. 2018թ.-ի նկատմամբ
2. Պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գների ինդեքսները, 2019թ. 2018թ.-ի նկատմամբ
3. Ոչ պարենային ապրանքների գների ինդեքսները, 2019թ. 2018թ-ի նկատմամբ
4. Բնակչությանը մատուցված ծառայությունների սակագների ինդեքսները, 2019թ. 2018թ.-ի նկատմամբ
5. Գյուղատնտեսական մթերք արտադրողի իրացման գների ինդեքսները, 2019թ. 2018թ.- նկատմամբ

Աշխատանքի շուկա
1. ՀՀ աշխատանքային ռեսուրսների կառուցվածքը (միջին տարեկան), 2019թ.
2. Տնտեսապես ակտիվ բնակչության կառուցվածքը (միջին տարեկան), 2019թ.
3. Զբաղվածների բաշխումն ըստ տնտեսության հատվածների (միջին տարեկան), 2019թ.
4. Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկները և գործազրկության մակարդակը (միջին տարեկան), 2019թ.
5. Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների բաշխումն ըստ սեռի (տարեվերջի դրությամբ), 2019թ.
6. Աշխատողների միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, 2019թ.

Ֆինանսական ցուցանիշներ
1. Դեբիտորական պարտքեր, 2019թ.
2. Կրեդիտորական պարտքեր, 2019թ.
3. Կրեդիտորական պարտքերի գերազանցումը դեբիտորականներին, 2019թ.
4. Պարտքեր բանկերի վարկերի և փոխառությունների գծով, 2019թ.

Առողջապահություն և սոցիալական ապահովություն
1. Առողջության առաջնային պահպանման ծառայություն մատուցող հաստատու-թյունների մարզի 100 000 բնակչի հաշվով, 2019թ.
2. Հաճախումների քանակն առողջության առաջնային պահպանման ծառայություն մատուցող հաստատությունների մարզի մեկ բնակչի հաշվով, 2019թ.
3. Հիվանդանոցային մահճակալների քանակը մարզի 10 000 բնակչի հաշվով, 2019թ.
4. Մեկ հիվանդի բուժման միջին տևողությունը հիվանդանոցում, 2019թ.
5. Բժիշկների թվաքանակը մարզի 10 հազար բնակչի հաշվով, 2019թ.
6. Միջին բուժանձնակազմի թվաքանակը մարզի 10 000 բնակչի հաշվով, 2019թ.
7. Կենսաթոշակառուների թվաքանակը մարզի 1000 բնակչի հաշվով, 2019թ.

Իրավական վիճակագրություն
1. Գրանցված հանցագործությունների քանակը մարզի 10 000 բնակչի հաշվով, 2019թ.

Կրթություն և գիտություն
1. Նախադպրոցական պետական հիմնարկներում 100 տեղի հաշվով հաճախող երեխաների թվաքանակը, 2019թ.
2. Հանրակրթական պետական դպրոցների աշակերտների թվաքանակը մեկ ուսուցչի հաշվով, 2019/2020 ուս. տարի
3. Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի մեկ դպրոց և մանկապատանեկան ստեղծագործական մեկ կենտրոն հաճախող աշակերտների թվաքանակը, 2019/2020 ուս. տարի
4. Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների թվաքանակը մեկ հաստատության հաշվով, 2019/2020 ուս. տարի
5. Բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների թվաքանակը մեկ հաստատության հաշվով, 2019/2020 ուս. տարի

Մշակույթ և սպորտ
1. Հաճախումները թանգարան մարզի 1 000 բնակչի հաշվով, 2019թ.
2. Հաճախումները թատրոն մարզի 1 000 բնակչի հաշվով, 2019թ.
3. Հաճախումները գրադարան մարզի 1 000 բնակչի հաշվով, 2019թ.
4. Սպորտային կազմակերպություններում մարզիկների թվաքանակը 10 000 բնակչի հաշվով, 2019թ.

Բնակարանային ֆոնդ
1. Մեկ բնակչի ապահովվածությունը բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսով, 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  

Շրջակա միջավայր և բնական պաշարներ
1. Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի
քանակը մարզի մեկ բնակչի հաշվով, 2019թ .

2. Բնապահպանական հարկերն ու բնօգտագործման վճարները մարզի մեկ բնակչի
հաշվով, 2019թ.

3. Բնապահպանական հարկերն ու բնօգտագործման վճարները մարզի մեկ
կազմակերպության հաշվով, 2019թ.

4. Բնապահպանության օրենսդրության հայտնաբերված խախտումների քանակը մարզի
100 000 բնակչի հաշվով, 2019թ .