Հրապարակումներ

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականին

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
1. ՀՀ տարածքի 2010թ. հիդրոօդերևութաբանական վիճակի համառոտ բնութագիր ներբեռնել ներբեռնել -
2. Հողերի բարելավում ներբեռնել ներբեռնել -
3. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ ներբեռնել ներբեռնել -
4. Պինդ օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման և վերամշակման ժամանակ ներբեռնել ներբեռնել -
5. Անտառային և որսորդական տնտեսություններ, հատուկ պահպանվող տարածքներ ներբեռնել ներբեռնել -
6. Կենդանաբանական այգիների գործունեություն ներբեռնել ներբեռնել -
7. Վնասակար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ ներբեռնել ներբեռնել -
8. Ջրօգտագործում և ջրհեռացում ներբեռնել ներբեռնել -
9. Թափոնների կառավարում ներբեռնել ներբեռնել -
10. Բնապահպանության իրավախախտումներ ներբեռնել ներբեռնել -
11. Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիթորինգ ներբեռնել ներբեռնել -
12. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ ներբեռնել ներբեռնել -
13. Բնապահպանության ընթացիկ ծախսեր և հիմնական արտադրական միջոցներ ներբեռնել ներբեռնել -
14. Արտակարգ իրավիճակներ ներբեռնել ներբեռնել -
15. Հավելված ներբեռնել ներբեռնել -