Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թվականի հունվարին

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել - ներբեռնել
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Ազգային հաշիվներ - - -
1.1.1. Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2. 2014թ. ՀՆԱ-ի եռամսյակային և տարեկան նախնական տվյալների ներկայացումն ըստ Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի դասակարգչի 2-րդ խմբագրության (ՏԳՏՀԴ Խմբ.2)` արտադրական եղանակով ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն և ձկնորսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Առևտուր և այլ ծառայություններ ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Աշխատանքի վարձատրություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.5.Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի 2015 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում պետական գրանցումների վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
2.2. ՀՀ համախմբված բյուջեի ցուցանիշները 2014 թվականի հունվար-դեկտեմբերին - - -
2.2.1. Համայնքների բյուջեների եկամուտները և ծախսերը ներբեռնել - ներբեռնել
2.3 ՀՀ պետական պարտք (ներքին և արտաքին) - - -
2.3.1 ՀՀ պետական պարտքի ամսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
2.3.2 ՀՀ պետական պարտքի (ներքին և արտաքին) եռամսյակային ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2.Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Զբոսաշրջություն - - -
4.2.1. Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2.2. Ներքին զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
5.1. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և կենսաթոշակների միջին չափերը 2014 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Նպաստառուների թվաքանակը և նպաստների միջին չափերը 2014 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Մուրացիկ և թափառաշրջիկ անչափահասները 2014 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակը, կազմը և քրեական պատժատեսակների կիրառումը 2014 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Հիդրոօդերևութաբանական պայմանները Հայաստանում ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մշտադիտարկում ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Անշարժ գույքի շուկան 2015 թվականի հունվարին ներբեռնել - ներբեռնել