Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թվականի հունվար-մարտին

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել - ներբեռնել
ներբեռնել - ներբեռնել
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Ազգային հաշիվներ - - -
1.1.1. Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2. ՀՆԱ-ի 2014թ. վերջնական հաշվետու և 2015թ. վերանայված ցուցանիշները ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Առևտուր և այլ ծառայություններ ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Աշխատանքի վարձատրություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.5.Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի 2016 թվականի մարտ ամսվա ընթացքում պետական գրանցումների վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6. Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
2.2.ՀՀ պետական պարտք (ներքին և արտաքին) - - -
2.2.1. ՀՀ պետական պարտքի ամսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2.Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Զբոսաշրջություն - - -
4.2.1. Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը (հաստատված ՄԱԿ-ի Վիճակագրական հանձնաժողովի 30-րդ նստաշրջանում, 05.03.99թ.) ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Դժբախտ պատահարները արտադրությունում 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և կենսաթոշակների միջին չափերը 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Նպաստառուների թվաքանակը և նպաստների միջին չափերը 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Մանկատների գործունեությունը 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Որդեգրումը 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունների գործունեությունը 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. Մուրացիկ և թափառաշրջիկ անչափահասները 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեությունը 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.13. Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակը, կազմը և քրեական պատժատեսակների կիրառումը 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.14. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը 2016թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.15. Նոտարական գործունեությունը 2016թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.16. Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը և հավատարմագրումը 2016թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.17. Արտոնագրային գործունեությունը 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.18. Նախադպրոցական հաստատությունների գործունեությունը 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.19. Հանրակրթական հաստատությունների գործունեությունը 2015/2016 ուս. տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.20. Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների գործունեությունը 2015/2016 ուս.տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.21. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթությունը 2015/2016 ուս.տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.22. Միջին մասնագիտական կրթությունը 2015/2016 ուս. տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.23. Բարձրագույն կրթության առաջին աստիճանի կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը 2015/2016 ուս. տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.24. Հետբուհական կրթությունը 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.25. Գրադարանների գործունեությունը 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.26. Թանգարանային գործունեությունը 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.27. Թատերահանդիսային գործունեությունը 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.28. Համերգային գործունեությունը 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.29. Կինոարտադրությունը 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.30. Հիդրոօդերևութաբանական պայմանները Հայաստանում 2016 թվականի մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
5.31. Շրջակա բնական միջավայրի 2016 թվականի մարտ ամսվա աղտոտվածության մշտադիտարկում ներբեռնել - ներբեռնել
5.32. Հողերի բարելավումը 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.33. Երկրաբանական ուսումնասիրություններ ներբեռնել - ներբեռնել
5.34. Պինդ օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման և վերամշակման ժամանակ 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.35. Հանքային ջրերի արդյունահանումը և օգտագործումը 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.36. Անտառային տնտեսությունը և անտառտնտեսական աշխատանքները 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.37. Կենդանաբանական այգու գործունեությունը 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.38. Հանրապետության համայնքների ջրամատակարարումը 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.39. Հանրապետության կոյուղու համակարգը 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.40. Բնակավայրերի գազաֆիկացումը 2015 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.41. Անշարժ գույքի շուկան ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1. ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2 . ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4. ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ ներբեռնել - ներբեռնել